Anunt concurs angajare

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582

office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

 

                                                                                                           

Nr. 1657/16.11.2017

 

ANUNŢ

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr.1, organizează  în perioada 13.12.2017 – 18.12.2017 concurs de angajare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale  de de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată :

 • 1 consilier juridic (S), grad professional IA la Compartimentul Resurse Umane, Juridic
 • 1 inspector de specialitate (S)-atribuții achiziții publice, grad profesional I la Biroul Administrativ
 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii Publice
 • 1 conservator (S ), grad profesional IA la  Biroul Conservare, Restaurare, Laborator

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la 05.12.2017).

 

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro, www.muzeuldeartatm.ro

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • 1 consilier juridic (S), grad profesional IA la Compartimentul Resurse Umane, Juridic
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor:minim 7ani;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 inspector de specialitate (S)-atribuții achiziții publice, grad profesional I la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile :științe tehnice/economice/juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor:minim 7ani;
 • experienţă în achiziții publice/utilizare SEAP ;
 • cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relații Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice/științele comunicării și relații publice/științe umaniste;
 • vechime în specialitatea studiilor: -;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat, a doua limbă la nivel conversaţional;
 • cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 conservator (S), grad profesional IA la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile :conservare, biologie, chimie;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7ani;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat, a doua limbă la nivel conversaţional;
 • cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • cursuri de perfecționare în domeniul conservării patrimoniului cultural mobil cu atestat în conservare;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ  ŞI  PROBA DE INTERVIU  

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de consilier juridic, studii superioare, grad profesional IA, din Compartimentului Resurse Umane, Juridic

 

 1. Legea 311/2003 –  Legea muzeelor  şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea 227/2015- Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
 4. OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;

5 .  Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;

 1. Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
 2. Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern /managerial al entităților publice;
 3. OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură;
 4. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

10.Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes genral;

 1. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată;
 2. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru   postul de inspector de specialitate-atribuții achiziții , studii superioare,  

grad profesional I din cadrul Biroului Administrativ

 

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;

​2. Legea​ ​nr.​ ​98/2016​ ​privind achizițiile publice;

 1. Hotărârea nr. 395/2016 ​pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

4.​ ​Legea​ ​8/1996​ ​privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 1. Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare;

6​. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant,

la Compartimentul Relaţii Publice

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 5. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 6. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 7. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.
 8. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 9. “Totul despre relaţii publice” – Editura Polirom, 2003 (autori Doug Newsom, Judy VanSlyke Turk, Dean Kruckeberg

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de conservator, studii superioare, grad profesional IA la

Compartimentul Conservare, Restaurare, Laborator

 

 

 1. Legea 311/2003 –  Legea muzeelor  şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 182/2000 – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completăriole ulterioare;
 3. HG. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 4. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ministerul Culturii, CPPC, Bucureşti, 2003;
 5. Ordinul nr. 2891/2009 privind aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 6. Jonathan Ashlez-Smith, Andrea Burmester, Melanie Eibl, Climate for Collections. Standards and uncertainties, Doerner InstitutMunich, 2013;
 7. Ross Harvey, Martha R. Mahard, A Preservation Management Handbook, A 21stcentury guide for Libraries, Archives and Museums, 2nd ed., Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland, 2014;
 8. E. Verner Johnson, Joanne C. Horgan, Museum Collection storage, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Unesco, 1979;
 9. Mervin Richard, Marion F. Mecklenburg, Ross M. Merril, Handbook for Packing and Transporting Paintings, National Gallery of Art, Washington, 1991.

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 12.2016, ora 14.
 • Selecţia dosarelor: 12.2016, ora 12.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:
 • PROBA SCRISĂ :13.12.2017, ora 12;
 • PROBA DE INTERVIU : 18.12.2017, ora 12;

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei

 

 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere

 

 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

 

DIRECTOR,                                                            Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Prof.univ.dr. Victor Neumann                                                     Lavinia Liță