Nr. 1780/02.11.2018                                              ANUNŢ

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr.1, organizează  în perioada 26.11.2018 – 29.11.2018 concurs de angajare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie/de conducere:

 1. 1consilier juridic (S), grad professional IA la Compartimentul Resurse Umane, Juridic
 2. 1 contabil șef (S)- grad II
 3. 1 conservator (S ), grad profesional I la  Biroul Conservare, Restaurare, Laborator

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului(până la 16.11.2018).

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-14, sau la telefon 0256/491592, e-mail: muzeuldeartatimisoara@gmail.com, www.muzeuldeartatm.ro.

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

     Consilier juridic (S), grad profesional IA la Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor:minim 7ani;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

        Contabil şef(S)

 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor:minim 9 ani;
 • constituie avantaj experiența într-o funcție de conducere;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea pe care le impune activitatea muzeală specifică;
 • 1 conservator (S), grad profesional I – atribuții de gestiune la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile:conservare, biologie, chimie;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • preluarea gestiunii Colecției de Artă Plastică ;
 • cunoştinţe operare PC-nivelmediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de conservator;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu, a doua limbă la nivel conversaţional;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

     Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

      Poate  ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ  ŞI  PROBA DE INTERVIU 

Locul unde se desfăşoară concursul:sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

                                                       

                                                    Bibliografia şi, după caz, tematica :

 BIBLIOGRAFIE  pentru  postul de consilier juridic, studii superioare, grad profesional IA, din Compartimentului Resurse Umane, Juridic

 1. Legea 311/2003 –  Legea muzeelor  şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
 4. OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;
 5. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;
 6. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;
 7. OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură;
 8. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;
 9. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată;
 10. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 11. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 12. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.

   

           BIBLIOGRAFIE pentru  postul de contabil şef, grad II

 1. Legea 311/2003 –  Legea muzeelor  şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
 6. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;
 7. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
 8. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 9. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 10. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
 11. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
 12. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
 13. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 14. FOREXEBUG – Sistemul electronic de raportare a situaţiilor financiare din sectorul public;
 15. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    BIBLIOGRAFIE  pentru  postul de conservator, studii superioare, grad profesional I in cadrul

       Compartimentul Conservare, Restaurare, Laborator

 1. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ministerul Culturii, CPPC, Bucureşti, 2003;
 2. Legea 182/2000 – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 4. Legea 311/2003 –  Legea muzeelor  şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 6. Ghid de bune practici în protejarea și promovarea colecțiilor publice locale, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, 2010;
 7. Hotărâre nr.886 /2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
 8. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.

 

          CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 •  Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:16.11.2018, ora 14.
 • Selecţia dosarelor: 16.11.2016, ora 14.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

 • PROBA SCRISĂ : 26.11.2018, ora 12;
 • PROBA DE INTERVIU :29.11.2018, ora 12;

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

                        DIRECTOR,                                              Compartimentul Resurse Umane, Juridic

                  Prof.univ.dr. Victor Neumann                                      Lavinia Liță

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 677/02.05.2018

  

 RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

  al concursului concursul organizat în perioada

24.04.2018 – 27.04.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii

contractuale de execuţie/de conducere vacante:

 

 •  Pentru postul de consilier juridic (S), grad profesional  IA la Compartimentul Resurse Umane, Juridic:

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. APOPII  DANIELA  CLAUDIA ADMIS
2. BOGDAN  ANCA ADMIS
3. FRIMU  SORIN RESPINS Nu îndeplinește condițiile de vechime
4. MARINESCU  LAVINIA MIHAELA ADMIS
5. PACEV  LIVIU ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. APOPII  DANIELA  CLAUDIA 53,33 p ADMIS
2. BOGDAN  ANCA 50,33 p ADMIS
3. MARINESCU  LAVINIA MIHAELA ABSENT ABSENT
4. PACEV  LIVIU ABSENT ABSENT

 

Informaţii privind proba de interviu

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. APOPII  DANIELA  CLAUDIA 37 p RESPINS
2. BOGDAN  ANCA 40 p RESPINS

 

 • Pentru postul de contabil șef  (S), grad II :

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. BALACI  PETRUȚA  MARIA ADMIS
2. POPOVICI  LIVIA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. BALACI  PETRUȚA  MARIA 75 p ADMIS
2. POPOVICI  LIVIA 70 p ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. BALACI  PETRUȚA  MARIA 90,33 p ADMIS
2. POPOVICI  LIVIA 76,66  p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. BALACI  PETRUȚA  MARIA 80,16 p ADMIS
2. POPOVICI  LIVIA 75, 83 p              RESPINS

SECRETAR:

Liţă Lavinia-inspector de specialitate I, Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIA DE CONCURS

Nr. 666/26.04.2018

  

Rezultatul   probei de interviu la concursul organizat în perioada

24.04.2018 – 27.04.2018  pentru ocuparea  funcţiilor

contractuale de execuţie/de conducere  vacante:

 • de consilier juridic, grad profesional IA (S) – Compartimentul Resurse Umane, Juridic
NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. APOPII  DANIELA  CLAUDIA 37 p RESPINS
2. BOGDAN  ANCA 40 p RESPINS

 

 • de contabil șef, grad II (S)
NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. BALACI  PETRUȚA  MARIA 90,33 p ADMIS
2. POPOVICI  LIVIA 76,66  p ADMIS

 

      Menţiuni:

Se afişează azi, 26.04.2018, ora 17.00.

     Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate I – Compartimentul Resurse Umane, Juridic