REZULTATUL PROBEI SCRISE organizată în data de 13.12.2017 desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante:

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr.1897/14.12.2017

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 13.12.2017 desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuţie vacante:

 

Pentru postul de  consilier juridic (S), grad profesional  IA la Compartimentul Resurse Umane, Juridic:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. CHIRCULESCU GABRIELA-MARIA 10,5 p RESPINS
2. HUTA-TUFEANU DAIANA 18,7 p RESPINS
3. NEDELA MARIANA-ELENA 11 p RESPINS
4. TOPORAN OTTILIA-EVA 12 p RESPINS

 

Pentru postul de  inspector de specialitate (S), grad profesional I la Biroul Administrativ:

 

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. VICOL LAVINIA-DAIANA             52,66 p            ADMIS

 

 

Pentru postul  de inspector de specialitate, grad profesional debutant (S) la Compartimentul Relații Publice:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. CIOARĂ ALINA-GEORGETA           ABSENT          ABSENT
2. GHEORGHIU LAURA -VALERIA 84 p ADMIS
3. KOSZOR-CODREA COSMIN 76 p ADMIS
4. KRATOCHWILL ELISABETA-EMILIA           ABSENT          ABSENT

 

 

      Menţiuni:

 

Proba de interviu se va susţine în data de: 18.12.2017, începând cu orele 12.00.

 

Se afişează azi, 14.12.2017, ora 16.30.

 

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada 13.12.2017 – 18.12.2017

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 1816/07.12.2017

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

13.12.2017 – 18.12.2017  pentru ocuparea   următoarelor funcţii

contractuale de execuţie vacante:

 

 

 • 1 consilier juridic, grad profesional IA (S) – Compartimentul Resurse Umane, Juridic
 • 1 inspector de specialitate, grad profesional I (S) – Biroul Administrativ
 • 1 inspector de specialitate, grad profesional debutant (S) – Compartimentul Relații Publice
 • 1 conservator, grad profesional IA (S) – Biroul Conservare, Restaurare, Laborator

 

Pentru postul de  consilier juridic (S), grad profesional  IA la Compartimentul Resurse Umane, Juridic:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. CHIRCULESCU GABRIELA-MARIA ADMIS
2. HUTA-TUFEANU DAIANA ADMIS
3. NEDELA MARIANA-ELENA ADMIS
4. TOPORAN OTTILIA-EVA ADMIS

 

Pentru postul de  inspector de specialitate (S), grad professional I la Biroul Administrativ:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. VICOL LAVINIA-DAIANA ADMIS

 

 

Pentru postul  de inspector de specialitate, grad profesional debutant (S) la Compartimentul Relații Publice:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. CIOARĂ ALINA-GEORGETA ADMIS
2. GHEORGHIU LAURA -VALERIA ADMIS
3. KOSZOR-CODREA COSMIN ADMIS
4. KRATOCHWILL ELISABETA-EMILIA ADMIS

 

Pentru postul de conservator, grad profesional IA (S) la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator nu a fost depus niciun dosar.

 

Menţiuni:

Se afişează azi, 07.12.2017, ora 16.00.

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Anunt concurs angajare

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582

office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

 

                                                                                                           

Nr. 1657/16.11.2017

 

ANUNŢ

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr.1, organizează  în perioada 13.12.2017 – 18.12.2017 concurs de angajare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale  de de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată :

 • 1 consilier juridic (S), grad professional IA la Compartimentul Resurse Umane, Juridic
 • 1 inspector de specialitate (S)-atribuții achiziții publice, grad profesional I la Biroul Administrativ
 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii Publice
 • 1 conservator (S ), grad profesional IA la  Biroul Conservare, Restaurare, Laborator

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la 05.12.2017).

 

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro, www.muzeuldeartatm.ro

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • 1 consilier juridic (S), grad profesional IA la Compartimentul Resurse Umane, Juridic
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor:minim 7ani;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 inspector de specialitate (S)-atribuții achiziții publice, grad profesional I la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile :științe tehnice/economice/juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor:minim 7ani;
 • experienţă în achiziții publice/utilizare SEAP ;
 • cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relații Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice/științele comunicării și relații publice/științe umaniste;
 • vechime în specialitatea studiilor: -;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat, a doua limbă la nivel conversaţional;
 • cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 conservator (S), grad profesional IA la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile :conservare, biologie, chimie;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7ani;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat, a doua limbă la nivel conversaţional;
 • cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • cursuri de perfecționare în domeniul conservării patrimoniului cultural mobil cu atestat în conservare;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ  ŞI  PROBA DE INTERVIU  

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de consilier juridic, studii superioare, grad profesional IA, din Compartimentului Resurse Umane, Juridic

 

 1. Legea 311/2003 –  Legea muzeelor  şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea 227/2015- Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
 4. OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;

5 .  Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;

 1. Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
 2. Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern /managerial al entităților publice;
 3. OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură;
 4. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

10.Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes genral;

 1. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată;
 2. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru   postul de inspector de specialitate-atribuții achiziții , studii superioare,  

grad profesional I din cadrul Biroului Administrativ

 

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;

​2. Legea​ ​nr.​ ​98/2016​ ​privind achizițiile publice;

 1. Hotărârea nr. 395/2016 ​pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

4.​ ​Legea​ ​8/1996​ ​privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 1. Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare;

6​. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant,

la Compartimentul Relaţii Publice

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 5. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 6. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 7. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.
 8. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 9. “Totul despre relaţii publice” – Editura Polirom, 2003 (autori Doug Newsom, Judy VanSlyke Turk, Dean Kruckeberg

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de conservator, studii superioare, grad profesional IA la

Compartimentul Conservare, Restaurare, Laborator

 

 

 1. Legea 311/2003 –  Legea muzeelor  şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 182/2000 – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completăriole ulterioare;
 3. HG. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 4. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ministerul Culturii, CPPC, Bucureşti, 2003;
 5. Ordinul nr. 2891/2009 privind aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 6. Jonathan Ashlez-Smith, Andrea Burmester, Melanie Eibl, Climate for Collections. Standards and uncertainties, Doerner InstitutMunich, 2013;
 7. Ross Harvey, Martha R. Mahard, A Preservation Management Handbook, A 21stcentury guide for Libraries, Archives and Museums, 2nd ed., Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland, 2014;
 8. E. Verner Johnson, Joanne C. Horgan, Museum Collection storage, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Unesco, 1979;
 9. Mervin Richard, Marion F. Mecklenburg, Ross M. Merril, Handbook for Packing and Transporting Paintings, National Gallery of Art, Washington, 1991.

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 12.2016, ora 14.
 • Selecţia dosarelor: 12.2016, ora 12.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:
 • PROBA SCRISĂ :13.12.2017, ora 12;
 • PROBA DE INTERVIU : 18.12.2017, ora 12;

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei

 

 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere

 

 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

 

DIRECTOR,                                                            Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Prof.univ.dr. Victor Neumann                                                     Lavinia Liță

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 1252/05.09.2017

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

  al concursului concursul organizat în perioada

29.08.2017 – 05.09.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii

contractuale de conducere/de execuţie vacante:

 

Pentru postul de șef  birou administrativ (S):

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. MACEDOLEAN IOAN RESPINS Nu indeplineste condițiile de vechime
2. POPA COSTEL ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

NR. CRT. Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. POPA COSTEL 85 ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. POPA COSTEL 100 ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al concursului Rezultatul
1. POPA COSTEL 92,5 ADMIS

 

Pentru postul de muzeograf (S), grad profesional I:

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

 dosarelor

Observaţii
1. PETCU ANDREEA ADMIS

 

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

 probei scrise

Rezultatul
1. PETCU ANDREEA 100 ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. PETCU ANDREEA 91,66 ADMIS

 

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. PETCU ANDREEA 95,83 ADMIS

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1228/01.09.2017

 

REZULTATUL PROBEI DE  INTERVIU

organizată în data de 01.09.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea   funcţiilor contractuale de execuție/de conducere vacante de:

muzeograf I (S) la Secția de Specialitate, respectiv șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA INTERVIU REZULTAT FINAL
1. POPA COSTEL 100 p ADMIS

 

 

Pentru postul  de muzeograf I (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA INTERVIU REZULTAT FINAL
1. PETCU ANDREEA 91,66 p ADMIS

 

Menţiuni:

.

Se afişează azi, 01.09.2017, ora 17.00.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1218/29.08.2017

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 29.08.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție/de conducere vacante de:

muzeograf I (S) la Secția de Specialitate, respectiv șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. POPA COSTEL 85 ADMIS

 

 

Pentru postul  de muzeograf I (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
2. PETCU ANDREEA 100 ADMIS

 

Menţiuni:

Proba de interviu se va susţine în data de: 01.09.2017, începând cu ora 12.00.

Se afişează azi, 29.08.2017, ora 18.00.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 1203/24.08.2017

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

29.08.2017 – 05.09.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii

contractuale de conducere/de execuţie vacante:

 

 • 1 șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ;
 • 1 muzeograf  I (S) la Secția de Specialitate;

 

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. MACEDOLEAN IOAN RESPINS Nu indeplineste condițiile de vechime
2. POPA COSTEL ADMIS

 

Pentru postul de muzeograf I (S):

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
2. PETCU ANDREEA ADMIS

 

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 24.08.2017, ora 17.00.

 

 

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA, Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Nr.1094/03.08.2017

 

 

ANUNŢ

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în   perioada 29.08.2017-05.09.2017 concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a următoarelor funcţii contractuale de execuţie/de conducere vacante :

 

 • 1 muzeograf (S), grad profesional I la Secția de Specialitate
 • 1 șef birou administrativ la Biroul Administrativ

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 :
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 1. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, până la data de 22.08.2017,  ora 16.

      

 

 

III. Condiţii  generale și specifice prevăzute în fișa de post:

 

 • 1 muzeograf (S) grad profesional I la Secţia de Specialitate
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice, științe umaniste ;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani;
 • cunoaşterea la nivel înalt a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adaptare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 șef birou administrativ (S), grad salarizare II la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe tehnice /economice/juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • experiență în domeniul achizițiilor publice;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

 

     Proba scrisă: 29.08.2017, ora 12.00, la  sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

     Proba de interviu: 01.09.2017, ora 12.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

 

 

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional I

din cadrul Secţiei de Specialitate

 

 

 1. Bourdieu Pierre, Regulile Artei, Ed. ART, București, 2012.
 2. Neumann Victor, Interculturalitatea Banatului, Ed. ArtPress, Institutul European, Timișoara, 2013.
 3. Palatul Baroc și Colecțiile sale, Muzeul de Artă Timișoara, 2006.
 4. Pârvulescu Sabina, Pictura românească din Banat. Secolul al XVIII-lea, Timișoara, 2007.
 5. Oprescu Marcela, Artă şi meşteşug. Colecţia de obiecte din metal (secolele XIX-XX), Timişoara, 2007.
 6. Euroregionalia, Nr. 1 și 2.
 7. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 8. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, actualizată.
 11. Hotărâre nr. 518/2004 privind aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, actualizată.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de şef birou administrativ, studii superioare, grad salarizare II

 din cadrul Biroului Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 5. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva
 6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 8. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, actualizată.

 

VII. Calendarul de desfăşurare a concursului:

 

Nr. crt. Etapa Data
1 Data  limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs

 

22.08.2017, ora 16.00
2 Selecția dosarelor 24.08.2017, ora 14.00
3 Data  și ora desfășurării probei scrise 29.08.2017, ora 12.00
4 Termenul de afișarea al  rezultatului  probei scrise 29.08.2017
5 Termenul de depunere a contestației la proba scrisă 30.08.2017
6 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba scrisă 31.08.2017
7 Data  și ora desfășurării probei de interviu 01.09.2017, ora 12.00
8 Termenul de afișarea al  rezultatului probei de interviu 02.09.2017
9 Termenul de depunere a contestației la proba de interviu 03.09.2017
10 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba de interviu 04.09.2017
11 Termenul de afișare al rezultatului final 05.09.2017

 

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

 

 

DIRECTOR

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 1065/31.07.2017

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

 pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, supraveghetor muzeu (M), respectiv de muzeograf debutant (S)-atribuții ghidaj la Secția de Specialitate din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de magaziner (M):

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. JURA  RADU ADMIS
2. STOICA MARIA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt..

 

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei scrise

Rezultatul
1. JURA RADU 65 ADMIS
2. STOICA MARIA ELIMINAT-lipsa cazierului

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. JURA RADU 100 ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al concursului Rezultatul
1. JURA RADU 82,5 ADMIS

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA ADMIS
2. FOALE ALIN ADRIAN ADMIS
3. MAROLA LILIANA ADMIS
4. ȘIMONIAC IRINA ADMIS

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

 probei scrise

Rezultatul
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. FOALE ALIN ADRIAN 40 RESPINS
3. MAROLA LILIANA NEPREZENTAT
4. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al concursului Rezultatul
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

 

Pentru postul de muzeograf debutant-atribuții ghidaj (S):

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

 dosarelor

Observaţii
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA ADMIS
2. PETCU ANDREEA ADMIS
3. PETROV PETRONELA ADMIS
4. MORODAN CRISTINA ADMIS
5. SABU ȘTEFAN NICOLAE ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

 probei scrise

Rezultatul
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 85 ADMIS
2. PETCU ANDREEA 100 ADMIS
3. PETROV PETRONELA 70 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 55 ADMIS
5. SABU ȘTEFAN NICOLAE 40 RESPINS

 

 

 

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 60 ADMIS
2. PETCU ANDREEA neprezentat
3. PETROV PETRONELA 100 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 20 RESPINS

 

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. PETROV PETRONELA 85 ADMIS
2. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 72,5 RESPINS

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1052/27.07.2017

 

REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU

organizată în data de 27.07.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, supraveghetor muzeu (M), respectiv de muzeograf debutant (S)-atribuții ghidaj la Secția de Specialitate din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de magaziner (M):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE  INTERVIU REZULTAT FINAL
1. JURA RADU 100 ADMIS

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA  DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Pentru postul muzeograf debutant – atribuții ghidaj (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA  DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 60 ADMIS
2. PETCU ANDREEA neprezentat
3. PETROV PETRONELA 100 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 20 RESPINS

 

Menţiuni:

Se afişează azi, 27.07.2017, ora 19.30.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara