anunt angajare

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582

office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

 

                                                                                                           

Nr. 1138/27.08.2015

 

ANUNŢ

 

Muzeul de Arta Timisoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în perioada 23.09.2015-30.09.2015 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor  funcţii contractuale de execuţie vacante :

 

 • 1 restaurator (S), grad profesional debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator
 • 1 muzeograf (S)-atribuţii ghidaj, grad profesional debutant la Secţia de Specialitate
 • 1 supraveghetor muzeu (M)-atribuţii gestiune la Secţia de Specialitate
 • 1 muncitor calificat II (G)-instalator, la Biroul Administrativ

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr.  1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului .

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

           

 • 1 Restaurator (S), grad profesional debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice şi/sau conservare-restaurare (pictură);
 • vechime în specialitatea studiilor: fără vechime;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu sau avansat;
 • cunoştinţe în domeniul restaurării operelor de artă;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de restaurator bunuri culturale;

 

 • 1 Muzeograf (S)-atributii ghidaj, grad profesional  debutant la Secţia de Specialitate
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: istorie, istoria artei, filologie;
 • vechime în specialitatea studiilor: fără vechime;
 • cunoaşterea la nivel înalt a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adaptare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 Supraveghetor muzeu (M)-atributii de gestiune, la Secţia de Specialitate
 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor: fără vechime;
 • cunoaşterea la nivel înalt a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adapatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 Muncitor calificat II (G)-instalator, la Biroul Administrativ
 • studii generale ;
 • vechime: minim 5 ani în calificare;
 • apt din punct de vedere fizic şi medical pentru activităţi de întreţinere şi reparaţii;

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ, PROBĂ PRACTICĂ ŞI INTERVIU  

 

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

pentru   postul de Restaurator,  studii superioare, grad profesional debutant  din cadrul Biroului Conservare, Restaurare, Laborator

 

 1. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată şi actualizată;
 2. Legea 311/2003 –Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată şi actualizată;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Cesare Brandi:” Teoria restaurării”, Editura Meridiane, Bucureşti,1995.
 6. Aurel Moldoveanu :”Conservarea preventivă a bunurilor culturale”, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de Muzeograf-ghid, studii superioare, grad profesional debutant, din cadrul Secţiei de Specialitate

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completări şi modificări ulterioare.
 3. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 4. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/2007 şi nr. 2185/2007
 5. Victor Neumann, Interculturalitatea Banatului, Iaşi, 2015.
 6. Palatul Baroc şi Colecţiile sale, Muzeul de Artă Timişoara, 2006.
 7. Miklosik Elena, Interferenţe culturale în pictura Banatului. Secolul al XIX-lea, Timişoara, 2004.
 8. Miklosik Elena, Artă bănăţeană interbelică, Timişoara, 2006.
 9. Oprescu Marcela, Artă şi meşteşug. Colecţia de obiecte din metal (secolele XIX-XX), Timişoara, 2007.
 10. Cornea Marius, Pictura Europeană. Secolele XV-XX în Muzeul de Artă Timişoara, Timişoara, 2005.
 11. Pârvulescu Sabina, Pictura românească din Banat. Secolul al XVIII-lea, Timişoara, 2006.
 12. Euroregionalia, Anul I, Nr. 1, Muzeul de Artă, Timişoara, 2014.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de Supraveghetor muzeu-atribuţii de gestiune, studii medii,  din cadrul

Secţiei de Specialitate

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 4. OUG nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea OG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de Muncitor calificat II (G)-instalator, studii medii,  din cadrul

Secţiei de Specialitate

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:16. 09.2015, ora 16.
 • Selecţia dosarelor: 18.09.2015, ora 12.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

 • PROBA SCRISĂ :

23.09.2015, ora 10.

 

 • PROBĂ PRACTICĂ :

1 Restaurator  debutant (S), grad profesional  debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator :23.09.2015, ora 12

1 Muzeograf debutant (S), atributii ghidaj, Secţia de Specialitate : 23.09.2015, ora 12

1 Supraveghetor muzeu (M)-atribuţii gestiune, Secţia de Specialitate: 23.09.2015, ora 12,30

1 muncitor calificat II (G)-instalator, la Biroul Administrativ: 23.09.2015, ora 13

 

 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

MANAGERProf. univ. dr. Victor Neumann  ÎNTOCMITInspector de specialitate IA-RULiţă Lavinia

 

 

 

 

 

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de inspector de specialitate I, achiziţii publice, la Biroul Administrativ

Nr.  770/10.06.2015

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de

inspector de specialitate I, achiziţii publice, la Biroul Administrativ

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. STÂNGĂ FLORINA – AURICA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. STÂNGĂ FLORINA – AURICA 99,33 ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 STÂNGĂ FLORINA – AURICA 88,33 ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 STÂNGĂ FLORINA – AURICA 93,83 ADMIS

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

 

rezultat final al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de inspector de specialitate I, achiziţii publice, la Biroul Administrativ

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 769/10.06.2015

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de

inspector de specialitate I, atribuţii achiziţii publice, la  Biroul Administrativ

 

 

NUME, PRENUME

CANDIDAT

PUNCTAJ PROBĂ SCRISĂ PUNCTAJ PROBĂ INTERVIU PUNCTAJ

FINAL

REZULTAT

FINAL

STÂNGĂ FLORINA AURICA 99,33 88,33 93,83 ADMIS

 

 

 

       SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

                                                                                         

Rezultatul interviului pentru ocuparea postului de inspector de specialitate I -atribuţii achiziţii publice – la Biroul Administrativ

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 768/10.06.2015

 

REZULTATUL INTERVIULUI

organizat în data de 10.06.2015, desfăşurat în cadrul

concursului pentru ocuparea   funcţiei de inspector de specialitate I

-atribuţii achiziţii publice – la Biroul Administrativ

 

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL
STÂNGĂ FLORINA AURICA 88,33 ADMIS

 

 

Se afişează azi, 10.06.2015, ora 15.

 

 

 

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

                                                                                         

                                                                                                           

 

 

Rezultat proba scrisa concurs ocupare post Inspector de specialitate I achizitii publice

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 753/09.06.2015

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 08.06.2015, desfăşurată în cadrul

concursului pentru ocuparea   funcţiei de inspector de specialitate I

-atribuţii achiziţii publice – la Biroul Administrativ

 

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
STÂNGĂ FLORINA AURICA 99,33 ADMIS

 

 

Se afişează azi, 9.06.2015, ora 15.

Proba de interviu se va susţine în data de 10.06.2015, ora 1000.

 

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

                                                                                         

                                                                                                          

 

 

Anunt examen evaluare debutant

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582

office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro                                                                           

Nr. 744/05.06.2015                  

ANUNŢ

  

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara,  P-ţa Unirii nr. 1 organizează în data de 25.06.2015, ora 1000  examen de evaluare pentru personalul contractual debutant la terminarea perioadei de debut, respectiv pentru domnul Szakacs Adrian Cosmin, încadrat în funcţia contractuală de execuţie de muzeograf debutant.

Examenul va consta într-o probă scrisă ce va avea loc la sediul instituţiei din P-ţa Unirii nr. 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine  sediul Muzeului de Artă Timişoara sau la telefon 0256-491592.

  

 

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

 

Anunt concurs promovare

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582

office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

 

Nr. 743/05.06.2015                                                                

 

                       

ANUNŢ

 

În data de 24.06.2015, Muzeul de Artă Timişoara organizează examen pentru promovarea  în grad/treaptă profesional/profesională imediat superior/superioară celui/celei deţinut/deţinute,  a personalului contractual din cadrul instituţiei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute  de  HG 286/2011  cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 

 • consilier juridic la Compartimentul Resurse Umane, Juridic – gradul profesional IA – 1 post;
 • muncitor calificat la Biroul Administrativ – treapa profesională II – 1 post;

 

     Examinarea  constă în evaluarea următoarelor criterii :

 • cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
 • abilităţi de comunicare;
 • capacitate de sinteză;
 • complexitate, iniţiativă, creativitate;

 

Evaluarea candidaţilor se  face conform criteriilor de mai sus prin  proba scrisă/probă practică;

 

Condiţiile cumulative de participare la examen:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional/treapta profesională al/a funcţiei contractuale din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul foarte bine la evaluarea performanţelor individuale de cel puţin 2 ori  în ultimii ani calendaristici ;

 

Bibliografia: conform celei afişate;

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere ;
 2. Adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional din care promovează;
 3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

 

Data susţinerii probelor:

Proba scrisă/practică: 24 iunie ora 10;

 

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul comisiei de examen ( Compartimentul Resurse Umane, Juridic).

 

 

 

MANAGERProf. univ. dr. Victor Neumann  ÎNTOCMITInspector de specialitate IA-RULiţă Lavinia

 

 

BIBLIOGRAFIE  – JURIDIC

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în M.O. nr.  123/20.02.2007, Partea I (Cap. VI – Consiliul Judeţean);
 2. Noul Cod Civil republicat în MO nr. 505/2011, aprobat prin Legea nr. 71/2011 (Cartea III- A, Titlul VI – proprietatea publică, Cartea V-a, Titlul II – VIII)
 3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ – actualizată ;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, actualizat prin Legea 12/2015, Publicata in Monitorul Oficial, nr. 52 din 22 ianuarie 2015;
 5. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 6. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din  2003, republicată
 7. Lege nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata şi actualizată
 8. OMCC 2057 din 2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice
 9. Hotărârea de guvern nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul bunurilor culturale mobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat selectie dosare concurs Inspector de specialitate I achizitii publice

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 722/03.06.2015

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

3.06.2015-10.06.2015  pentru ocuparea   următoarelor funcţii

contractuale de execuţie vacante:

 

 • 1 Inspector de specialitate IA (S) – atribuţii secretariat la Compartimentul Relaţii Publice;
 • 1 Inspector de specialitate I (S) –atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ ;

 

Pentru postul de inspector de specialitate IA (S)  nu a fost depus niciun dosar de            concurs.

Pentru postul de inspector de specialitate I (S):

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. STÂNGĂ FLORINA AURICA ADMIS

 

 

Se afişează azi, 3.06.2015, ora 16.

 

    PROBA SCRISĂ :

    1 Inspector de specialitate I (S) – la Biroul Administrativ: 8.06.2015, ora 12.

 

 

          Secretar

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Anunt concurs Muncitor calificat II (instalator) – Biroul Administrativ

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în   perioada 17.06.2015-22.06.2015 concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă :

 • 1 Muncitor calificat II (instalator) – Biroul Administrativ

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1- până la 10.06.2015,  ora 16.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia, la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţii specifice:

-Studii generale;

-Vechime: minim 5 ani în calificare;
-Cursuri de calificare şi atestare pentru instalaţii sanitare şi încălzire;

-Apt din punct de vedere fizic şi medical pentru activităţi de întreţinere şi reparaţii.

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului:
  Selecţia dosarelor de concurs în data de 12.06.2015, ora 10.00;
  – Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor;
  – Proba scrisă/practică în data de 17.06.2015, ora 10.00;

– Proba scrisă/practică în data de 17.06.2015, ora 12.00;
– Depunere contestaţii  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului       probei scrise/practice;

– Interviul în data de 22.06.2015, ora 10.00;
– Depunere contestaţii  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului       interviului.
Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

3.Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.

 

MANAGERProf. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMITInspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

DOWNLOAD:

ANUNT sediu site GOV concurs muncitor

8.06.2015 concurs pentru ocupare functii

ANUNŢ

Muzeul de Arta Timisoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în data de 8.06.2015 concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante :

 • 1 Inspector de specialitate IA (S) – atribuţii secretariat la Compartimentul Relaţii Publice;
 • 1 Inspector de specialitate I (S) – atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ ;

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1- până la 01.06.2015,  ora 16.

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

 

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • 1 Inspector de specialitate (S), grad profesional IA – atribuţii secretariat  la Compartimentul Relaţii Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe ale comunicării/ filologie/jurnalism;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;

 

 • 1 Inspector de specialitate (S), grad profesional I – atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA , la Compartimentul Relaţii Publice

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată ;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 4. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 5. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3;
 7. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I ,

la Biroul Administrativ

 

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în M.O. nr. 123/20.02.2007, Partea I (Cap. VI – Consiliul Judeţean), actualizată;
 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 33//2006, actualizată;
 2. H.G. Nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi acontractelor de concesiune de servicii, actualizată;
 3. Ordin nr. 509 din 14.09.2011 al preşedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie
 4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ – actualizată ;
 5. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26 iulie 2006;
 6. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.1105 din 26.11.2004;
 7. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din  2003, republicată;
 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3;

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ şi PROBA DE INTERVIU

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 01.06.2015, ora 16.

 

 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

 • SELECŢIA DOSARELOR :

      –   1 Inspector de specialitate IA (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 3.06.2015, ora 10

      –   1 Inspector de specialitate IA (S) – Biroul Administrativ: 3.06.2015, ora 12

 

 • PROBA SCRISA :
  • 1 Inspector de specialitate IA (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 06.2015, ora 10
  • 1 Inspector de specialitate IA (S) – Biroul Administrativ: 06.2015, ora 12
 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

Descarca Anunt ANUNT sediu site GOV FINAL iunie