Nr.1094/03.08.2017

 

 

ANUNŢ

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în   perioada 29.08.2017-05.09.2017 concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a următoarelor funcţii contractuale de execuţie/de conducere vacante :

 

 • 1 muzeograf (S), grad profesional I la Secția de Specialitate
 • 1 șef birou administrativ la Biroul Administrativ

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 :
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 1. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, până la data de 22.08.2017,  ora 16.

      

 

 

III. Condiţii  generale și specifice prevăzute în fișa de post:

 

 • 1 muzeograf (S) grad profesional I la Secţia de Specialitate
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice, științe umaniste ;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani;
 • cunoaşterea la nivel înalt a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adaptare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 șef birou administrativ (S), grad salarizare II la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe tehnice /economice/juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • experiență în domeniul achizițiilor publice;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

 

     Proba scrisă: 29.08.2017, ora 12.00, la  sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

     Proba de interviu: 01.09.2017, ora 12.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

 

 

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional I

din cadrul Secţiei de Specialitate

 

 

 1. Bourdieu Pierre, Regulile Artei, Ed. ART, București, 2012.
 2. Neumann Victor, Interculturalitatea Banatului, Ed. ArtPress, Institutul European, Timișoara, 2013.
 3. Palatul Baroc și Colecțiile sale, Muzeul de Artă Timișoara, 2006.
 4. Pârvulescu Sabina, Pictura românească din Banat. Secolul al XVIII-lea, Timișoara, 2007.
 5. Oprescu Marcela, Artă şi meşteşug. Colecţia de obiecte din metal (secolele XIX-XX), Timişoara, 2007.
 6. Euroregionalia, Nr. 1 și 2.
 7. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 8. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, actualizată.
 11. Hotărâre nr. 518/2004 privind aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, actualizată.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de şef birou administrativ, studii superioare, grad salarizare II

 din cadrul Biroului Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 5. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva
 6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 8. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, actualizată.

 

VII. Calendarul de desfăşurare a concursului:

 

Nr. crt. Etapa Data
1 Data  limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs

 

22.08.2017, ora 16.00
2 Selecția dosarelor 24.08.2017, ora 14.00
3 Data  și ora desfășurării probei scrise 29.08.2017, ora 12.00
4 Termenul de afișarea al  rezultatului  probei scrise 29.08.2017
5 Termenul de depunere a contestației la proba scrisă 30.08.2017
6 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba scrisă 31.08.2017
7 Data  și ora desfășurării probei de interviu 01.09.2017, ora 12.00
8 Termenul de afișarea al  rezultatului probei de interviu 02.09.2017
9 Termenul de depunere a contestației la proba de interviu 03.09.2017
10 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba de interviu 04.09.2017
11 Termenul de afișare al rezultatului final 05.09.2017

 

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

 

 

DIRECTOR

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia