8.06.2015 concurs pentru ocupare functii

ANUNŢ

Muzeul de Arta Timisoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în data de 8.06.2015 concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante :

 • 1 Inspector de specialitate IA (S) – atribuţii secretariat la Compartimentul Relaţii Publice;
 • 1 Inspector de specialitate I (S) – atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ ;

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1- până la 01.06.2015,  ora 16.

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

 

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • 1 Inspector de specialitate (S), grad profesional IA – atribuţii secretariat  la Compartimentul Relaţii Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe ale comunicării/ filologie/jurnalism;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;

 

 • 1 Inspector de specialitate (S), grad profesional I – atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA , la Compartimentul Relaţii Publice

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată ;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 4. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 5. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3;
 7. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I ,

la Biroul Administrativ

 

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în M.O. nr. 123/20.02.2007, Partea I (Cap. VI – Consiliul Judeţean), actualizată;
 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 33//2006, actualizată;
 2. H.G. Nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi acontractelor de concesiune de servicii, actualizată;
 3. Ordin nr. 509 din 14.09.2011 al preşedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie
 4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ – actualizată ;
 5. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26 iulie 2006;
 6. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.1105 din 26.11.2004;
 7. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din  2003, republicată;
 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3;

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ şi PROBA DE INTERVIU

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 01.06.2015, ora 16.

 

 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

 • SELECŢIA DOSARELOR :

      –   1 Inspector de specialitate IA (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 3.06.2015, ora 10

      –   1 Inspector de specialitate IA (S) – Biroul Administrativ: 3.06.2015, ora 12

 

 • PROBA SCRISA :
  • 1 Inspector de specialitate IA (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 06.2015, ora 10
  • 1 Inspector de specialitate IA (S) – Biroul Administrativ: 06.2015, ora 12
 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

Descarca Anunt ANUNT sediu site GOV FINAL iunie