Anunt angajare

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582

office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

 

                                                                                                           

Nr. 875/01.06.2016

 

ANUNŢ

 

Muzeul de Arta Timisoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în perioada 23.06.2016-30.06.2016 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor  funcţii contractuale de execuţie/de conducere vacante :

 

 • 1 muzeograf (S), grad profesional II la Secţia de Specialitate
 • 1 muzeograf (S), grad profesional I la Secţia de Specialitate
 • 1 muzeograf șef secție (S) la Secţia de Specialitate

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului .

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • 1 Muzeograf (S), grad profesional II la Secţia de Specialitate

 

 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice, științe umaniste;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
 • cunoaşterea la nivel mediu unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adaptatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 Muzeograf (S), grad profesional I la Secţia de Specialitate

 

 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice, științe umaniste;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională şi la nivel mediu a celei de-a doua limbi străine de circulație internațională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate în domeniul pedagogiei muzeale;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adaptatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 

 • 1 Muzeograf șef secție (S) la Secţia de Specialitate

 

 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice, științe umaniste;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;
 • cunoaşterea la nivel avansat a cel puțin unei limbi străine de circulaţie internaţională şi la nivel mediu a celei de-a doua limbi străine de circulație internațională;
 • bune abilități de operare PC;
 • disponibilitatea de a urma cursurile de specialitate în domeniul pedagogiei muzeale;
 • structura personală dinamică, atitudine pro activă, excelente abilități de comunicare;
 • atenție crescută la detalii și spirit de observație;
 • spirit de echipă dezvoltat;
 • aptitudini de conducere:previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;
 • capacitatea de adaptatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 

 

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ ŞI  PROBA DE INTERVIU.  

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de Muzeograf, studii superioare, grad profesional II, din cadrul

Secţiei de Specialitate

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 4. Euroregionalia, Anul I, Nr. 1, Muzeul de Artă, Timişoara, 2014.
 5. Vargas Llosa, Civilizatia spectacolului, Bucuresti, 2015.
 6. Victor Neumann, Interculturalitatea Banatului, Iaşi, 2015.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de Muzeograf, studii superioare, grad profesional I, respectiv pentru postul de Muzeograf-șef secție din cadrul Secţiei de Specialitate

 

 

 1. Bourdieu Pierre, Regulile Artei, Ed. ART, Bucureşti, 2012.
 2. Victor Neumann, Interculturalitatea Banatului, Iaşi, 2015.
 3. Victor Neumann, Conceptualizarea istoriei, București, 2015.
 4. Victor Neumann, (coordonator), Istoria Banatului. Studii privind particularităţile unei regiuni transfrontaliere, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2016.
 5. Alain Finkielkraut, Infrângerea gândirii, Bucuresti, 2015.
 6. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 7. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 14.06.2016, ora 14.
 • Selecţia dosarelor: 16.06.2016, ora 12.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

 • PROBA SCRISĂ : 23.06.2016, ora 10.

 

 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

 

 

 

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia