Anunt concurs Muncitor calificat II (instalator) – Biroul Administrativ

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în   perioada 17.06.2015-22.06.2015 concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă :

 • 1 Muncitor calificat II (instalator) – Biroul Administrativ

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1- până la 10.06.2015,  ora 16.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia, la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţii specifice:

-Studii generale;

-Vechime: minim 5 ani în calificare;
-Cursuri de calificare şi atestare pentru instalaţii sanitare şi încălzire;

-Apt din punct de vedere fizic şi medical pentru activităţi de întreţinere şi reparaţii.

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului:
  Selecţia dosarelor de concurs în data de 12.06.2015, ora 10.00;
  – Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor;
  – Proba scrisă/practică în data de 17.06.2015, ora 10.00;

– Proba scrisă/practică în data de 17.06.2015, ora 12.00;
– Depunere contestaţii  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului       probei scrise/practice;

– Interviul în data de 22.06.2015, ora 10.00;
– Depunere contestaţii  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului       interviului.
Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

3.Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.

 

MANAGERProf. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMITInspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

DOWNLOAD:

ANUNT sediu site GOV concurs muncitor