anunt de angajare

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582

office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

 

                                                                                                           

Nr. 362/04.03.2016

 

ANUNŢ

 

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr.1, organizează  în perioada 04.04.2016 – 08.04.2016 concurs de angajare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale  de conducere/de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată :

 

 • 1 contabil şef (S)
 • 1 şef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ
 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii Publice

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului .

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro, www.muzeuldeartatm.ro

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • 1 contabil şef (S)
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul: economic;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 10 ani;
 • experienţă într-o funcţie de conducere: minim 5 ani;
 • certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi în conformitate cu Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002 (constituie avantaj);
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;

 

 • 1 şef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe tehnice sau economice;
 • vechime în specialitatea studiilor: 7 ani;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 

 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile : arte plastice – design grafic;
 • vechime în specialitatea studiilor: -;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat, a doua limbă la nivel conversaţional;
 • cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ  ŞI  PROBA DE INTERVIU  

 

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de contabil şef

 

 1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal-Titlul V;
  4. Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005;
  5. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
  6. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora;
  8. Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
  9. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
  10.Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  11. Ordinul nr. 1661 bis/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice;
  12. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;
  13. HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
  14. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
  15. O.U.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
  16.O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
  17. Ordinul MFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune;
  18.Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
  19.Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
  20.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
  21. O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
  22. Ordinul nr. 400/2015 privind aprobarea codului controlului intern /managerial al entităţilor publice;
  23. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
  24. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de şef birou administrativ din cadrul

Biroului Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 5. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 6. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
 7. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.
 8. 8. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, actualizată.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant, la Compartimentul Relaţii Publice

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 4. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 5. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.
 7. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 8. “Totul despre relaţii publice” – Editura Polirom, 2003 (autori Doug Newsom, Judy VanSlyke Turk, Dean Kruckeberg

 

 

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 03.2016, ora 14.
 • Selecţia dosarelor: 03.2016, ora 12.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

 • PROBA SCRISĂ :

1 şef contabil (S):04.04.2016, ora 12.

                  1 şef birou administrativ (S) – Biroul Administrativ: 04.04.2016, ora 12.

                  1 inspector de specialitate debutant (S) – Compartimentul Relaţii Publice, 04.04.2016, ora 12.

 

 

 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann