Anunt examen promovare

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Piaţa Unirii nr.1
Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582
office@muzeuldeartatm.ro
www.muzeuldeartatm.ro

Nr. 1769/25.11.2016

ANUNŢ

În data de 21.12.2016, Muzeul de Artă Timişoara organizează examen pentru promovarea în grad/treaptă profesional/profesională imediat superior/superioară celui/celei deţinut/deţinute, a personalului contractual din cadrul instituţiei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

– economist la Compartimentul Financiar, Contabilitate – gradul profesional IA – 1 post;
– muncitor calificat la Biroul Administrativ – treapa profesională II – 1 post;

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii :
– cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
– abilităţi de comunicare;
– capacitate de sinteză;
– complexitate, iniţiativă, creativitate;

Evaluarea candidaţilor se face conform criteriilor de mai sus prin proba scrisă/probă practică;

Condiţiile cumulative de participare la examen:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional/treapta profesională al/a funcţiei contractuale din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul foarte bine la evaluarea performanţelor individuale de cel puţin 2 ori în ultimii ani calendaristici ;

Bibliografia: conform celei afişate;

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1. Cerere de înscriere ;
2. Adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional din care promovează;
3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

Data susţinerii probelor:
Proba scrisă/practică: 21 decembrie, ora 10;

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul comisiei de examen ( Compartimentul Resurse Umane, Juridic).

MANAGER
Prof. univ. dr. Victor Neumann
ÎNTOCMIT
Inspector de specialitate IA-RU
Liţă Lavinia
Bibliografie

Pentru promovare în grad profesional imediat superior – economist, gr.prof.IA
1. Legea 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea contabilităţii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa republicată 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
4. Ordin 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în instituţiile publice, precum şi organizarea evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările ulterioare;
5. Decret 209/1976 privind Regulamentul operaţiunilor de casă;
6. OMF 1917/2005 Norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
8. HG 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşarii în altă localitate, precum şi în cadrul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
9. 9. Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*)
10.Ordonanţa nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Ordonanţa de urgenţă 158/2005 – privind concediile si indemnizaţiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Ordinul 60/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea 53 din 2003 – codul muncii, republicat cu completările ulterioare – Titlul IV Salarizarea.

Contabil şef,
Ban Iulia