Anunt ocupare post vacant

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Piaţa Unirii nr.1
Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582
office@muzeuldeartatm.ro
www.muzeuldeartatm.ro

Nr. 1294/29.08.2016

ANUNŢ
Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în data de 20.09.2016 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă:

 1 auditor intern IA (S) – la Compartimentul Audit Public Intern

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;”
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respective 13.09.2016.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro, www.muzeuldeartatm.ro.

2. CONDIŢIILE GENERALE ŞI SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIŞA DE POST

Pentru postul de auditor intern IA (S) – funcţie contractuală la Compartimentul Audit Public Intern

Facem următoarele precizări privind condiţiile de participare premergătoare desfăşurării probei scrise :
Candidaţii pot participa la concurs numai după obţinerea avizului de la Biroul Audit Public Intern din Consiliul Judeţean Timiş, conform prevederilor H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
Pentru obţinerea avizului candidaţii pentru funcţia de auditor intern depun un dosar la Biroul Audit Public Intern al Consiliului Judeţean Timiş care cuprinde următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul
auditului intern.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din ANEXA 1 REGULAMENT CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. Nr. 286 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE AUDITOR INTERN IA (S) :

 studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice,
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;
 cunoştinţe informatice nivel mediu respectiv WORD, EXCEL, INTERNET;
 avizul şefului Biroului Audit Public Intern pentru obţinerea căruia, în conformitate cu prevederile art. 2.3.4.1.1 din H.G nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, (MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2014), candidaţii pentru funcţia de auditor intern, vor depune la Biroul Audit Public Intern un dosar care va cuprinde următoarele documente :

a) curriculum vitae;
b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.

BIBLIOGRAFIA ŞI, DUPĂ CAZ, TEMATICA :

– Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
– Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2014.
– Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în Monitorul Oficial nr. 128 din 12 februarie 2004.
– Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial , republicat în Monitorul Oficial nr. 469 din 5 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea contabilităţii nr. 82/ 24.12.1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006 cu modificările şi completările ulterioare.
– Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 cu modificările şi completările ulterioare.
– Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 182 /2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 9 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 207 din 24 martie 2014.
– Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.1105 din 26.11.2004.
– Capitolul I/Dispoziţii generale şi Capitol VI/Consiliul judeţean – din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara – aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.
– Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26 iulie 2006.

CONDIŢIILE NECESARE OCUPĂRII UNUI POST DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANT:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă şi interviu

Locul unde se desfăşoară concursul: Muzeul de Artă Timişoara, Piaţa Unirii, Nr. 1

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:13.09.2016, ora 14.

 Datele de desfăşurare a probelor de concurs:
15.09.2016, ora 12 – Selecţia dosarelor
20.09.2016, ora 12 – Proba scrisă
Interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

 Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi lucrătoare de la desfăşurarea probelor.

 Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor: maxim 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

 Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiei.

DIRECTOR,
Prof. univ. dr. Victor Neumann