MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 535/25.04.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 25.04.2017 desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuţie/conducere vacante:

 

 

Pentru postul de  șofer (G) la Biroul Administrativ:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. RITTER ROLAND ALEXANDER 66,66 p ADMIS

 

Pentru postul de  șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. BECHERU GHEORGHE ABSENT ABSENT

 

 

Pentru postul  de muzeograf (S), grad profesional  debutant, la Secția de Specialitate:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. MORODAN CRISTINA 40 p RESPINS
2. SERACIN CORNEL FLORIN 36,66 p RESPINS
3. VELCIOV NICOLAE 90 p ADMIS

 

Pentru postul de restaurator, grad profesional IA (S), la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. PETCU FILIP ADRIAN 100 p ADMIS

 

      Menţiuni:

 

Proba de interviu se va susţine în data de: 26.04.2017, începând cu orele 13.00.

 

Se afişează azi, 25.04.2017, ora 16.30.

 

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 503/19.04.2017

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

25.04.2017 – 28.04.2017  pentru ocuparea   următoarelor funcţii

contractuale de execuţie/conducere vacante:

 

 

 • 1 magaziner (M) – Biroul Administrativ
 • 1 șofer (G) – Biroul Administrativ
 • 1 șef birou administrativ (S) – Biroul Administrativ
 • 2 muzeograf, grad profesional debutant(S) – Secția de Specialitate
 • 1 restaurator, grad profesional IA (S) –Biroul Conservare, Restaurare, Laborator

 

Pentru postul de magaziner (M) la Biroul Administrativ nu a fost depus niciun dosar de concurs:

 

Pentru postul de  șofer (G) la Biroul Administrativ:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. RITTER ROLAND ALEXANDER ADMIS

 

Pentru postul de  șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. BECHERU GHEORGHE ADMIS

 

 

Pentru postul  de muzeograf (S), grad profesional  debutant la Secția de Specialitate:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. MORODAN CRISTINA ADMIS
2. SERACIN CORNEL FLORIN ADMIS
3. VELCIOV NICOLAE ADMIS

 

Pentru postul de restaurator, grad profesional IA (S) la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. PETCU FILIP ADRIAN ADMIS

 

Menţiuni:

Se afişează azi, 19.04.2017, ora 16.00.

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

ANUNŢ

Publicat astăzi, 31.03.2017

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în   perioada 25.04.2017-28.04.2017 concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a următoarelor funcţii contractuale de execuţie/de conducere vacante:

 

 • 1 magaziner (M) – Biroul Administrativ
 • 1 șofer, treaptă profesională I (G) – Biroul Administrativ
 • 1 șef birou administrativ (S) – Biroul Administrativ
 • 2 muzeograf, grad profesional debutant(S) – Secția de Specialitate
 • 1restaurator, grad profesional IA (S) –Biroul Conservare, Restaurare, Laborator

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 :
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 1. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, Compartimentul Resurse Umane, Juridic până la data de 14.04.2017, zilnic între orele 11-14.

 

III. Condiţii  generale și specifice prevăzute în fișa de post:

 • 1 Magaziner (M) la Biroul Administrativ
 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime: 2 ani;
 • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • experiență în activitatea de încasare și plăți – constituie un avantaj;
 • cunoașterea și respectarea legislației în domeniu, respectiv a legii gestiunii:
 • responsabilitatea gestiunii bunurilor încredințate , conform legislației în vigoare;
 • disponibilitatea la programul de lucru al muzeului (inclusiv sâmbăta și duminica).

 

 • 1 Șofer (G), treapta profesională I la Biroul Administrativ
 • studii generale;
 • permis de conducere categoriile: B,C,E;
 • vechime în activitatea de conducere auto: minim 5 ani;
 • posedă cunoştinţe de mecanică auto;
 • verifică zilnic starea tehnică a maşinii;
 • completează zilnic foile de parcurs;
 • responsabilitatea gestiunii bunurilor încredințate , conform legislației în vigoare;
 • apt din punct de vedere fizic şi medical pentru activităţi de conducere auto;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 Șef birou administrativ (S), grad salarizare II la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe tehnice sau economice;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim  7 ani;
 • experiență în domeniul achizițiilor publice;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 

 • 1 Muzeograf (S), grad profesional debutant la Secţia de Specialitate
 • 1 Muzeograf (S)-atributii ghidaj, grad profesional debutant la Secţia de Specialitate
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice, științe umaniste;
 • vechime în specialitatea studiilor: –
 • cunoaşterea la nivel mediu unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adaptatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 

 

 • 1 Restaurator (S), grad profesional IA la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în conservare și restaurare;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim  7 ani;
 • cunoaşterea la nivel mediu unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • calificări în domeniul conservare-restaurare bunuri culturale;
 • atestări în specialitate;
 • experiență în domeniul conservării-restaurării bunurilor culturale ;
 • stare de sănătate corespunzătoare desfășurării activității de conservare-restaurare;

 

 

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Calendarul desfășurării concursului:

 

     Depunerea dosarelor: până la data de 14.04.2017, ora 14

     Selecția dosarelor:19.04.2017, ora 12    

     Proba scrisă:25.04.2017, ora 10.00, la  sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

     Proba de interviu: în maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei .

 

 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei .
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere.

 

 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

 

 

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de magaziner (M) din cadrul

Biroului Administrativ

 

 1. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 2. Decret nr. 209/1976 (republicată) privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
 3. Legea nr. 22/1969 (republicată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 4. HCM 2230/1969 privind gestiunea bunurilor materiale, cu completările și modificările ulterioare;
 5. O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 6. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar;
 7. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de şofer I (G) din cadrul

Biroului Administrativ

 

 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de şef birou administrativ, studii superioare, grad salarizare II

 din cadrul Biroului Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 5. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva
 6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 8. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, actualizată.

 

 

 

 

 

 

 

 BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de muzeograf  respectiv muzeograf-ghid, studii superioare, grad profesional debutant, din cadrul Secţiei de Specialitate

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completări şi modificări ulterioare.
 3. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 4. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/2007 şi nr. 2185/2007.
 5. Palatul Baroc şi Colecţiile sale, Muzeul de Artă Timişoara, 2006.
 6. Oprescu Marcela, Artă şi meşteşug. Colecţia de obiecte din metal (secolele XIX-XX), Timişoara, 2007.
 7. Pârvulescu Sabina, Pictura românească din Banat. Secolul al XVIII-lea, Timişoara, 2006.
 8. Euroregionalia, Anul I, Nr. 2, Muzeul de Artă, Timişoara, 2015.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de  restaurator, studii superioare, grad profesional IA din cadrul

Biroului Conservare, Restaurare, Laborator

 

 

 1. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată şi actualizată;
 2. Legea 311/2003 –Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată şi actualizată;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Cesare Brandi:” Teoria restaurării”, Editura Meridiane, Bucureşti,1995.
 6. Aurel Moldoveanu :”Conservarea preventivă a bunurilor culturale”, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003.
 7. Doina Maria Creangă, :”Bazele conservării științifice”,Editura Universității Suceava, Suceava 2005.

 

 

 

DIRECTOR

Prof. univ. dr. Victor Neumann