CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582

office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în   perioada 27.03.2017-31.03.2017 concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante :

 

 • 1 magaziner (M) – Biroul Administrativ
 • 1 șofer, treaptă profesională I (G) – Biroul Administrativ
 • 1 muzeograf, grad profesional II (S) –Secția de Specialitate

I. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 3. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 6. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

II. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, Compartimentul Resurse Umane, Juridic până la data de 20.03.2017, zilnic între orele 11-14.

       Persoană de contact: Liţă Lavinia.

 

 

 

 

III. Condiţii  generale și specifice prevăzute în fișa de post:

 • 1 Magaziner (M) la Biroul Administrativ

 

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime:-;
 • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • experiență în activitatea de încasare și plăți – constituie un avantaj;
 • cunoașterea și respectarea legislației în domeniu, respectiv a legii gestiunii:
 • responsabilitatea gestiunii bunurilor încredințate , conform legislației în vigoare;
 • disponibilitatea la programul de lucru al muzeului (inclusiv sâmbăta și duminica).

 

 • 1 Șofer, treapta I (G) la Biroul Administrativ
 • studii generale;
 • permis de conducere categoriile: B,C,E;
 • vechime în activitatea de conducere auto: minim 5 ani;
 • posedă cunoştinţe de mecanică auto;
 • verifică zilnic starea tehnică a maşinii;
 • completează zilnic foile de parcurs;
 • responsabilitatea gestiunii bunurilor încredințate , conform legislației în vigoare;
 • apt din punct de vedere fizic şi medical pentru activităţi de conducere auto;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le          impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 Muzeograf (S), grad profesional II la Secţia de Specialitate

 

 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice, științe umaniste;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
 • cunoaşterea la nivel mediu unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adaptatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 

 IV. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

V. Calendarul desfășurării concursului:

     Depunerea dosarelor: până la data de 20.03.2017, ora 14

     Selecția dosarelor:21.03.2017    

     Proba scrisă:27.03.2017, ora 10.00, la  sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

     Proba de interviu: 30.03.2017, ora 10.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

 • Pentru postul de magaziner (M):
 1. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 2. Decret nr. 209/1976 (republicată) privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
 3. Legea nr. 22/1969 (republicată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 4. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile;
 5. HCM 2230/1969 privind gestiunea bunurilor materiale, cu completările și modificările ulterioare;
 6. O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 7. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar;
 8. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

 

 

 

 • Pentru postul de șofer (G) , treaptă profesională I :

 

 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.

 

 

 

 

 

pentru  postul de Muzeograf, studii superioare, grad profesional II, din cadrul

Secţiei de Specialitate

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile.
 3. publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 4. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 5. Palatul Baroc şi Colecţiile sale, Muzeul de Artă Timişoara, 2006.
 6. Victor Neumann, Interculturalitatea Banatului, Iaşi, 2015.

 

 

 

DIRECTOR

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

                                                                                   

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 53/13.01.2016

 

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

 pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biriul Administrativ, respectiv de supraveghetor muzeu (M)

la Secția de Specialitate

 

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA 6 p RESPINS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA RESPINS

 

 

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

 

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

ADMIS
2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA ADMIS

 

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

60,33 p

ADMIS
2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA  

57 p

ADMIS

 

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de interviu Rezultatul
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

75 p

ADMIS
2. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA  

80 p

ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

67,66 p ADMIS
2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA 68,5p ADMIS

 

 

 

 

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 31/09.01.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU

organizată în data de 09.01.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de

supraveghetor muzeu (M) la Secția de Specialitate

 

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

75 p

 

ADMIS

2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA  

80 p

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

 

Se afişează azi, 09.01.2017, ora 14.30.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara