MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

26.01.2016 – 04.02.2016 pentru ocuparea   următoarelor funcţii

contractuale de execuţie vacante:

 

 • 1 şef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ
 • 1 muncitor calificat II (G ) la Biroul Administrativ
 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional IA la Compartimentul Relaţii Publice
 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii Publice
 • 1 muzeograf (S), grad profesional I la Secţia de Specialitate
 • 1 supraveghetor muzeu (M) la Secţia de Specialitate
 • 1 conservator (S), grad profesional debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator

 

Pentru postul de şef birou administrativ (S):

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. MARCHIŞ  IOAN ADMIS

Pentru postul de muncitor calificat II (G)  nu a fost depus niciun dosar de concurs.

 

Pentru postul de inspector de specialitate IA (S) nu a fost depus niciun dosar de concurs.

Pentru postul de inspector de specialitate debutant (S):

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. POPA  ROXANA ADMIS .-

 

Pentru postul de muzeograf  I (S)  nu a fost depus niciun dosar de concurs.

Pentru postul de  supraveghetor muzeu (M):

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. GAL  DIONISIE  PATRICIU ADMIS

 

Pentru postul de  conservator muzeu (S):

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. CHICET  ALINA ADMIS
2. KOVACS  TIBERIU MARIUS ADMIS

 

PROBA SCRISĂ :

 

      1 şef birou administrativ (S) – Biroul Administrativ: 26.01.2016, ora 10.

      1 inspector de specialitate debutant (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 27.01.2016, ora 10.

      1 supraveghetor muzeu (M) – Secţia de Specialitate: 28.01.2016, ora 10.

      1 conservator debutant (S ) – Biroul Conservare, Restaurare, Laborator: 28.01.2016, ora 10.

         

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 18.01.2015, ora 16.30

 

Secretar

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582

office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

 

                                                                                                           

Nr. 1824/21.12.2015

 

ANUNŢ

 

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr.1, organizează  în perioada 26.01.2016 – 04.02.2016 concurs de angajare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată :

 

 • 1 şef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ
 • 1 muncitor calificat II (G ) la Biroul Administrativ
 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional IA la Compartimentul Relaţii Publice
 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii Publice
 • 1 muzeograf (S), grad profesional I la Secţia de Specialitate
 • 1 supraveghetor muzeu (M) la Secţia de Specialitate
 • 1 conservator (S), grad profesional debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului .

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro, www.muzeuldeartatm.ro

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • 1 şef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe tehnice sau economice;
 • vechime în specialitatea studiilor: 7 ani;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu sau avansat;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 muncitor calificat II (G), la Biroul Administrativ
 • studii generale;
 • permis de conducere categoria B;
 • apt din punct de vedere fizic şi medical pentru activităţi de întreţinere şi reparaţii;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional IA la Compartimentul Relaţii Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe ale comunicării/ filologie/jurnalism;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze şi germane la nivel avansat, a doua limbă la nivel conversaţional (sârbă sau maghiară);
 • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel avansat (Microsoft Office, aplicaţii grafice) ;
 • studii de specializare (master) în domeniul:” Comunicare şi relaţii publice”.
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe ale comunicării/ filologie/jurnalism;
 • vechime în specialitatea studiilor: -;
 • cunoaşterea limbii engleze şi germane la nivel avansat, a doua limbă la nivel conversaţional (sârbă sau maghiară);
 • cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 Muzeograf (S), grad profesional I la Secţia de Specialitate
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe umaniste/arte plastice;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;

 

 • cunoaşterea la nivel înalt a unei limbi străine de circulaţie internaţională şi la nivel mediu a celei de-a doua limbi străine;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate în domeniul pedagogiei muzeale;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adapatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 supraveghetor muzeu (M) la Secţia de Specialitate
 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor:-;
 • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adapatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 conservator (S), grad profesional debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe umaniste/arte plastice;
 • vechime în specialitatea studiilor: -;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu sau avansat;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de consevator bunuri culturale;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ  ŞI  PROBA DE INTERVIU  

 

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de şef birou administrativ din cadrul

Biroului Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 5. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 6. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
 7. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de muncitor calificat II (G) din cadrul

Biroului Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA , la Compartimentul Relaţii Publice

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată ;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 4. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 5. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3;
 7. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 8. “Totul despre relaţii publice” – Editura Polirom, 2003 (autori Doug Newsom, Judy VanSlyke          Turk, Dean Kruckeberg.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant, la Compartimentul Relaţii Publice

 

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 4. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 5. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 6. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional I din cadrul

 Secţiei de Specialitate

 

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completări şi modificări ulterioare.
 3. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 4. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/2007 şi nr. 2185/2007
 5. Palatul Baroc şi colecţiile sale, Muzeul de Artă Timişoara, 2006.
 6. Euroregionalia, Anul I, Nr. 1, Muzeul de Artă, Timişoara, 2014.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de Supraveghetor muzeu, studii medii,  din cadrul

Secţiei de Specialitate

 

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 4. OUG nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea OG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de conservator, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Biroului Conservare, Restaurare, Laborator:

 

 1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată.
 2. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 3. Hotărârea nr. 1546/2003 privind aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
 4. Ordinul nr. 2035/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil..
 5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 6. Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea, bunurilor;

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 14.01.2016, ora 14.
 • Selecţia dosarelor: 18.01.2016, ora 12.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

 • PROBA SCRISĂ :

                  1 şef birou administrativ (S) – Biroul Administrativ: 26.01.2016, ora 10

                  1 muncitor calificat II (G )  Biroul Administrativ: 26.01.2016, ora 10

                  1 inspector de specialitate IA (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 27.01.2016, ora 10

                  1 inspector de specialitate debutant (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 27.01.2016, ora 10

                  1 muzeograf I (S) – Secţia de Specialitate: 28.01.2016, ora 10

                  1 supraveghetor muzeu – Secţia de Specialitate: 28.01.2016, ora 10

                  1 conservator debutant (S ) – Biroul Conservare, Restaurare, Laborator: 28.01.2016, ora 10

     

 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

 

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

Nr. 1624/19.11.2015

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI/EXAMENULUI

organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de

 Muzeograf, studii superioare, grad profesional II la Secţia de Specialitate

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. BALOŞ  MARIUS  CĂLIN ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic