ERATĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTA TIMISOARA
Piaţa Unirii, Nr. 1, Timişoara
Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582
e-mail: office@muzeuldeartatm.ro

ERATĂ

Comisia de concurs, întrunită în data de 15.09.2016, în vederea efectuării selecției dosarelor pentru concursul de auditor intern IA, a verificat și documentele din dosarul privind organizarea concursului și a constatat că două acte normative cuprinse în bibliografie nu mai sunt în vigoare.
Astfel, din bibliografia de concurs, se elimină următoarele acte normative:
OMFP nr. 946/2005
OUG nr.34/2006.

Secretar comisie de concurs
Lavinia Liță

Rezultatul selecţiei dosarelor

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1404/15.09.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada
20.09.2016 – 26.09.2016, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacante, de auditor intern IA (S), la Compartimentul Audit Public Intern

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. DONATH LILIANA EVA ADMIS –

PROBA SCRISĂ :
Are loc în data de 20.09.2016, ora 12.00.

Menţiuni:
Se afişează azi, 15.09.2016, ora 14.00.

Secretar:
Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Anunt ocupare post vacant

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Piaţa Unirii nr.1
Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582
office@muzeuldeartatm.ro
www.muzeuldeartatm.ro

Nr. 1294/29.08.2016

ANUNŢ
Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în data de 20.09.2016 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă:

 1 auditor intern IA (S) – la Compartimentul Audit Public Intern

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;”
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respective 13.09.2016.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro, www.muzeuldeartatm.ro.

2. CONDIŢIILE GENERALE ŞI SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIŞA DE POST

Pentru postul de auditor intern IA (S) – funcţie contractuală la Compartimentul Audit Public Intern

Facem următoarele precizări privind condiţiile de participare premergătoare desfăşurării probei scrise :
Candidaţii pot participa la concurs numai după obţinerea avizului de la Biroul Audit Public Intern din Consiliul Judeţean Timiş, conform prevederilor H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
Pentru obţinerea avizului candidaţii pentru funcţia de auditor intern depun un dosar la Biroul Audit Public Intern al Consiliului Judeţean Timiş care cuprinde următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul
auditului intern.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din ANEXA 1 REGULAMENT CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. Nr. 286 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE AUDITOR INTERN IA (S) :

 studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice,
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;
 cunoştinţe informatice nivel mediu respectiv WORD, EXCEL, INTERNET;
 avizul şefului Biroului Audit Public Intern pentru obţinerea căruia, în conformitate cu prevederile art. 2.3.4.1.1 din H.G nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, (MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2014), candidaţii pentru funcţia de auditor intern, vor depune la Biroul Audit Public Intern un dosar care va cuprinde următoarele documente :

a) curriculum vitae;
b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.

BIBLIOGRAFIA ŞI, DUPĂ CAZ, TEMATICA :

– Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
– Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2014.
– Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în Monitorul Oficial nr. 128 din 12 februarie 2004.
– Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial , republicat în Monitorul Oficial nr. 469 din 5 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea contabilităţii nr. 82/ 24.12.1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006 cu modificările şi completările ulterioare.
– Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 cu modificările şi completările ulterioare.
– Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 182 /2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 9 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 207 din 24 martie 2014.
– Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.1105 din 26.11.2004.
– Capitolul I/Dispoziţii generale şi Capitol VI/Consiliul judeţean – din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara – aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.
– Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26 iulie 2006.

CONDIŢIILE NECESARE OCUPĂRII UNUI POST DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANT:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă şi interviu

Locul unde se desfăşoară concursul: Muzeul de Artă Timişoara, Piaţa Unirii, Nr. 1

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:13.09.2016, ora 14.

 Datele de desfăşurare a probelor de concurs:
15.09.2016, ora 12 – Selecţia dosarelor
20.09.2016, ora 12 – Proba scrisă
Interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

 Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi lucrătoare de la desfăşurarea probelor.

 Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor: maxim 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

 Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiei.

DIRECTOR,
Prof. univ. dr. Victor Neumann

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1207 /02.08.2016

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI
organizat la Muzeul de Artă Timișoara pentru următoarele
funcţiile contractuale de execuție

Muzeograf (S)-atribuții ghidaj, grad profesional debutant:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. SERACIN CORNEL FLORIN ADMIS –

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă
scrisă Rezultatul probei
scrise
1. SERACIN CORNEL FLORIN – –

Candidatul nu a fost prezent la proba scrisă.

Inspector de specialitate –atribuții secretariat (S) la Biroul Relații Publice:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. VASILESCU ANDREEA CRISTIANA NICOLETA ADMIS –

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă
scrisă Rezultatul probei
scrise
1. VASILESCU ANDREEA CRISTIANA NICOLETA
30,66
RESPINS

SECRETAR
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1202 /29.07.2016

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI
organizat pentru funcţia contractuală de conducere
de contabil șef la Muzeul de Artă Timișoara

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. BAN IULIA ADMIS –

Informaţii privind proba scrisă

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. BAN IULIA 100 p ADMIS

Informaţii privind interviul

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1. BAN IULIA 100 p ADMIS

Rezultatul final al concursului

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 BAN IULIA 100 p ADMIS

SECRETAR
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Rezultatul probei scrise organizate în data de 29.07.2016

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIILE DE CONCURS
Nr. 1197/29.07.2016

Rezultatul probei scrise organizate în data de 29.07.2016, în cadrul concursului
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

Muzeograf (S)-atribuții ghidaj, grad profesional debutant la Secția de Specialitate:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă
scrisă Rezultatul probei
scrise
1. SERACIN CORNEL FLORIN – –

Candidatul nu a fost prezent la proba scrisă.

Inspector de specialitate – atribuții secretariat (S) la Biroul Relații Publice:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă
scrisă Rezultatul probei
scrise
1. VASILESCU ANDREEA CRISTIANA NICOLETA
30,66
RESPINS

Menţiuni:

Se afişează azi, 29.07.2016, ora 16.00.

Secretar:
Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU organizată în data de 28.07.2016

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Nr. 1189/28.07.2016

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU
organizată în data de 28.07.2016, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de contabil șef

NR. CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL

1.
BAN IULIA
100 p
ADMIS

Se afişează azi, 28.07.2016, ora 15.30.

SECRETAR :
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic
Muzeul de Artă Timişoara

REZULTATUL PROBEI SCRISE organizată în data de 26.07.2016

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Nr. 1180/26.07.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE
organizată în data de 26.07.2016, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de contabil șef

NR. CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL

1.
BAN IULIA
100 p
ADMIS

Proba de interviu se va susţine în data de: 28.07.2016, ora 13.00.

Se afişează azi, 26.07.2016, ora 16.30.

SECRETAR :
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic
Muzeul de Artă Timişoara

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada 26.07.2016 – 05.08.2016

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIILE DE CONCURS
Nr. 1136/19.07.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada
26.07.2016 – 05.08.2016 pentru ocuparea următoarelor funcţii
contractuale de execuţie/de conducere vacante:

• 1 muzeograf (S)-atribuții ghidaj, grad profesional debutant la Secția de Specialitate;
• 1 supraveghetor muzeu (M) la Secția de Specialitate;
• 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Biroul Relații Publice;
• 1 contabil șef (S);

Pentru postul de muzeograf (S)-atribuții ghidaj, grad profesional debutant:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. SERACIN CORNEL FLORIN ADMIS –

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M) nu a fost depus niciun dosar.

Pentru postul de inspector de specialitate –atribuții secretariat (S) la Biroul Relații Publice:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. VASILESCU ANDREEA CRISTIANA NICOLETA ADMIS –

Pentru postul de contabil -șef (S):

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. BAN IULIA ADMIS –

PROBA SCRISĂ :

• Pentru postul de contabil șef are loc în data de 26.07.2016, ora 12.00.
• Pentru celelalte posturi are loc în data de 29.07.2016, ora 10.00.

Menţiuni:

Se afişează azi, 19.07.2016, ora 15.30.

Secretar
Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

ANUNŢ OCUPARE POSTURI VACANTE

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Piaţa Unirii nr.1
Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582
office@muzeuldeartatm.ro
www.muzeuldeartatm.ro

Nr. 1072/04.07.2016

ANUNŢ

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr.1, organizează în perioada 26.07.2016 – 05.08.2016 concurs de angajare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de de execuţie/de conducere vacante pe perioadă nedeterminată :

• 1 muzeograf (S)-atribuţii ghidaj, grad profesional debutant la Secţia de Specialitate
• 1 supraveghetor muzeu (M) la Secţia de Specialitate
• 1 inspector de specialitate (S)-atribuții secretariat, grad profesional debutant la Biroul Relaţii Publice
• 1 contabil şef (S)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
g) curriculum vitae;
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului .

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro, www.muzeuldeartatm.ro

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

• 1 Muzeograf (S)-atributii ghidaj, grad profesional debutant la Secţia de Specialitate
 studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte vizuale, istoria artei, istorie, filologie;
 vechime în specialitatea studiilor: fără vechime;
 cunoaşterea la nivel înalt a unei limbi de circulaţie internaţională;
 cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 capacitatea de adaptare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

• 1 Supraveghetor muzeu (M) la Secţia de Specialitate
 studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 vechime în specialitatea studiilor: fără vechime;
 abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 capacitatea de adapatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

• 1 Contabil şef (S)
 studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul: economic;
 vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;
 experienţă într-o funcţie de conducere: minim 2 ani;
 cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;

• 1 inspector de specialitate (S)-atribuții secretariat, grad profesional debutant la Biroul Relaţii Publice
 studii superioare cu diplomă de licenţă;
 vechime în specialitatea studiilor: -;
 cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat, a doua limbă la nivel conversaţional;
 cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ ŞI PROBA DE INTERVIU

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

Bibliografia şi, după caz, tematica :

BIBLIOGRAFIE
pentru postul de Muzeograf-ghid, studii superioare, grad profesional debutant, din cadrul Secţiei de Specialitate

1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completări şi modificări ulterioare.
3. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
4. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/2007 şi nr. 2185/2007.
5. Palatul Baroc şi Colecţiile sale, Muzeul de Artă Timişoara, 2006.
6. Oprescu Marcela, Artă şi meşteşug. Colecţia de obiecte din metal (secolele XIX-XX), Timişoara, 2007.
7. Pârvulescu Sabina, Pictura românească din Banat. Secolul al XVIII-lea, Timişoara, 2006.
8. Euroregionalia, Anul I, Nr. 1, Muzeul de Artă, Timişoara, 2014.

BIBLIOGRAFIE
pentru postul de Supraveghetor muzeu, studii medii, din cadrul
Secţiei de Specialitate

1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
3. Palatul Baroc şi Colecţiile sale, Muzeul de Artă Timişoara, 2006.

BIBLIOGRAFIE
pentru postul de Contabil şef

1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005;
4. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
5. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora;
7. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
8. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul nr. 1661 bis/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice;
10. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;
11. HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
12. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
13. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul MFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune;
15. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
17. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
18. O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
20. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.

BIBLIOGRAFIE
Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant,
la Biroul Relaţii Publice

1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată;
2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată;
3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
4. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
5. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.
7. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
8. “Totul despre relaţii publice” – Editura Polirom, 2003 (autori Doug Newsom, Judy VanSlyke Turk, Dean Kruckeberg

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 15.07.2016, ora 14.
 Selecţia dosarelor: 19.07.2016, ora 12.
 Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 PROBA SCRISĂ :
1 şef contabil (S):26.07.2016, ora 12.
1 Muzeograf debutant (S), atributii ghidaj, Secţia de Specialitate : 29.07.2016, ora 10
1 Supraveghetor muzeu (M)-atribuţii gestiune, Secţia de Specialitate: 29.07.2016, ora 10
1 inspector de specialitate debutant (S) – Biroul Relaţii Publice: 29.07.2016, ora 10.

 PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise

 Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei

 Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere

 Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

MANAGER
Prof. univ. dr. Victor Neumann