Warning

This site is under reorganisation. Therefore, some information might be unavailable. We do hope to remedy everything in due time and also to benefit from your understanding and empathy.

Concurs 1 Muzeograf (S), grad profesional II la Secţia de Specialitate;

ANUNŢ

Muzeul de Arta Timisoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în perioada 16.11.2015-20.11.2015 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă :

 • 1 Muzeograf (S), grad profesional II la  Secţia de Specialitate;

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, până la data de 5.11.2015,  ora 14.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia, la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-14, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

            1 Muzeograf  (S), grad professional II la  Secţia de Specialitate

 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: istorie, istoria artei, filologie;
 • vechime în specialitatea studiilor:cel puţin un an într-o instituţie similară ;
 • cunoaşterea la nivel avansat a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adapatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ şi PROBA DE INTERVIU

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

Data şi ora desfăşurării concursului:

PROBA SCRISĂ : 16.11.2015, ora 10.

PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional II,

din cadrul Secţiei de Specialitate

 

 1. Bourdieu Pierre, Regulile Artei, Ed. ART, Bucureşti, 2012.
 2. Neumann Victor (coordonator), Identitate şi cultură. Studii privind istoria Banatului, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2009.
 3. Neumann Victor, Interculturalitatea Banatului, Ed. ArtPress, Institutul European, Timişoara, 2013.
 4. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998.
 5. Neumann Victor, Istoria Banatului. Studii privind particularităţile unei regiuni transfrontaliere, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2015.
 6. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 7. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completări şi modificări ulterioare.
 8. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 9. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/2007 şi nr. 2185/2007

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 5.11.2015, ora 14.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:
 • SELECŢIA DOSARELOR: 11.2015, ora 12
 • PROBA SCRISĂ : 11.2015, ora 10
 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise
 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

 

ANUNT sediu site GOV concurs octombrie muzeograf

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI organizat în perioada 23.09-30.09.2015 pentru funcţia contractuală de execuţie SUPRAVEGHETOR MUZEU

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr.  1354/30.09.2015

 

  

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

organizat în perioada 23.09-30.09.2015 pentru funcţia contractuală de execuţie

SUPRAVEGHETOR MUZEU – atribuţii gestiune (M)

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. MUREŞAN  TABITA ADMIS
2.   PRODAN  GABRIELA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. MUREŞAN  TABITA 80 p ADMIS
2.   PRODAN  GABRIELA 80 p ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 MUREŞAN  TABITA 90 p ADMIS
2.   PRODAN  GABRIELA 70 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 MUREŞAN  TABITA 85 p ADMIS
2.   PRODAN  GABRIELA 75 p RESPINS

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

Nr. 1355 /30.09.2015

 

 

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

organizat în perioada 23.09-30.09.2015 pentru funcţia contractuală de execuţie

MUZEOGRAF  DEBUTANT – atribuţii ghidaj (S)

 

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. BUD  MARIA-RODICA ADMIS
2. VINŢAN  BIANCA-ILEANA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. BUD  MARIA-RODICA 100 p ADMIS
2. VINŢAN  BIANCA-ILEANA 60 p ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1. BUD  MARIA-RODICA 85 p ADMIS
2. VINŢAN  BIANCA-ILEANA 35 p RESPINS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 BUD  MARIA-RODICA 92,5 p ADMIS
2. VINŢAN  BIANCA-ILEANA RESPINS

 

 

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

Nr. 1356 /30.09.2015

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

organizat în perioada 23.09-30.09.2015 pentru funcţia contractuală de execuţie

RESTAURATOR  DEBUTANT (S)

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. GAROIU   DIANA-LORENA ADMIS
2. IANCU GEORGIANA ADMIS
3. KOVACS  TIBERIU-MARIUS ADMIS
4. MITAR  NORIN ADMIS
5. SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. GAROIU   DIANA-LORENA 90 p ADMIS
2. IANCU GEORGIANA 80 p ADMIS
3. KOVACS  TIBERIU-MARIUS 100 p ADMIS
4. MITAR  NORIN 60 p ADMIS
5. SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA 100 p ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1. GAROIU   DIANA-LORENA 80 p ADMIS
2. IANCU GEORGIANA 60 p ADMIS
3. KOVACS  TIBERIU-MARIUS 95 p ADMIS
4. MITAR  NORIN 50 p ADMIS
5. SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA 100 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA 100 p ADMIS
2. KOVACS  TIBERIU-MARIUS 97,5 p RESPINS
3. GAROIU   DIANA-LORENA 85 p RESPINS
4. IANCU GEORGIANA 70 p RESPINS
5. MITAR  NORIN 55 p RESPINS

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

 

Anunt interviu 30.09.2015

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii, Nr. 1, Timişoara

Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582

e-mail: office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

Nr. 1339/29.09.2015

 

ANUNŢ

În urma desfăsurării probelor din cadrul  concursului pentru ocuparea postului de restaurator debutant (S) următorii candidaţi sunt la egalitate:

KOVACS  TIBERIU-MARIUS

SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA

Candidaţii menţionaţi mai sus  vor fi invitaţi la un nou interviu care se va desfăşura în data de 30.09. 2015, ora 14.00.

Se afişează azi, 29.09.2015, ora 15.30.

 

Secretar

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU organizată în data de 28.09.2015

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

 1. 1330/28.09.2015

 

 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

organizată în data de 28.09.2015, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  următoarelor funcţii contractuale de execuţie: supraveghetor muzeu-atribuţii gestiune  şi muzeograf debutant-atribuţii ghidaj la Secţia de Specialitate, respectiv restaurator debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator

 

Pentru funcţia de supraveghetor muzeu-atribuţii gestiune:

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBĂ INTERVIU REZULTAT FINAL
MUREŞAN  TABITA 90 p ADMIS
  PRODAN  GABRIELA 70 p ADMIS

 

 

Pentru funcţia de muzeograf debutant-atribuţii ghidaj:

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBĂ INTERVIU REZULTAT FINAL
BUD  MARIA-RODICA 85 p ADMIS
VINŢAN  BIANCA-ILEANA 35 p RESPINS

 

 

Pentru funcţia de restaurator debutant:

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBĂ INTERVIU REZULTAT FINAL
GAROIU   DIANA-LORENA 80 p ADMIS
IANCU GEORGIANA 60 p ADMIS
KOVACS  TIBERIU-MARIUS 100 p ADMIS
MITAR  NORIN 50 p ADMIS
SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA 100 p ADMIS

 

Se afişează azi, 28.09.2015, ora 16.30.

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

                                                                                         

                                                                                                         

 

 

Anunt concurs Muncitor calificat II (instalator) – Biroul Administrativ

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în   perioada 17.06.2015-22.06.2015 concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă :

 • 1 Muncitor calificat II (instalator) – Biroul Administrativ

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1- până la 10.06.2015,  ora 16.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia, la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţii specifice:

-Studii generale;

-Vechime: minim 5 ani în calificare;
-Cursuri de calificare şi atestare pentru instalaţii sanitare şi încălzire;

-Apt din punct de vedere fizic şi medical pentru activităţi de întreţinere şi reparaţii.

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului:
  Selecţia dosarelor de concurs în data de 12.06.2015, ora 10.00;
  – Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor;
  – Proba scrisă/practică în data de 17.06.2015, ora 10.00;

– Proba scrisă/practică în data de 17.06.2015, ora 12.00;
– Depunere contestaţii  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului       probei scrise/practice;

– Interviul în data de 22.06.2015, ora 10.00;
– Depunere contestaţii  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului       interviului.
Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

3.Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.

 

MANAGERProf. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMITInspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

DOWNLOAD:

ANUNT sediu site GOV concurs muncitor

8.06.2015 concurs pentru ocupare functii

ANUNŢ

Muzeul de Arta Timisoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în data de 8.06.2015 concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante :

 • 1 Inspector de specialitate IA (S) – atribuţii secretariat la Compartimentul Relaţii Publice;
 • 1 Inspector de specialitate I (S) – atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ ;

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1- până la 01.06.2015,  ora 16.

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

 

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • 1 Inspector de specialitate (S), grad profesional IA – atribuţii secretariat  la Compartimentul Relaţii Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe ale comunicării/ filologie/jurnalism;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;

 

 • 1 Inspector de specialitate (S), grad profesional I – atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA , la Compartimentul Relaţii Publice

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată ;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 4. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 5. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3;
 7. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I ,

la Biroul Administrativ

 

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în M.O. nr. 123/20.02.2007, Partea I (Cap. VI – Consiliul Judeţean), actualizată;
 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 33//2006, actualizată;
 2. H.G. Nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi acontractelor de concesiune de servicii, actualizată;
 3. Ordin nr. 509 din 14.09.2011 al preşedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie
 4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ – actualizată ;
 5. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26 iulie 2006;
 6. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.1105 din 26.11.2004;
 7. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din  2003, republicată;
 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3;

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ şi PROBA DE INTERVIU

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 01.06.2015, ora 16.

 

 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

 • SELECŢIA DOSARELOR :

      –   1 Inspector de specialitate IA (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 3.06.2015, ora 10

      –   1 Inspector de specialitate IA (S) – Biroul Administrativ: 3.06.2015, ora 12

 

 • PROBA SCRISA :
  • 1 Inspector de specialitate IA (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 06.2015, ora 10
  • 1 Inspector de specialitate IA (S) – Biroul Administrativ: 06.2015, ora 12
 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

Descarca Anunt ANUNT sediu site GOV FINAL iunie