Rezultat selectie dosare concurs Inspector de specialitate I achizitii publice

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 722/03.06.2015

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

3.06.2015-10.06.2015  pentru ocuparea   următoarelor funcţii

contractuale de execuţie vacante:

 

 • 1 Inspector de specialitate IA (S) – atribuţii secretariat la Compartimentul Relaţii Publice;
 • 1 Inspector de specialitate I (S) –atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ ;

 

Pentru postul de inspector de specialitate IA (S)  nu a fost depus niciun dosar de            concurs.

Pentru postul de inspector de specialitate I (S):

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. STÂNGĂ FLORINA AURICA ADMIS

 

 

Se afişează azi, 3.06.2015, ora 16.

 

    PROBA SCRISĂ :

    1 Inspector de specialitate I (S) – la Biroul Administrativ: 8.06.2015, ora 12.

 

 

          Secretar

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Anunt concurs Muncitor calificat II (instalator) – Biroul Administrativ

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în   perioada 17.06.2015-22.06.2015 concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă :

 • 1 Muncitor calificat II (instalator) – Biroul Administrativ

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1- până la 10.06.2015,  ora 16.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia, la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţii specifice:

-Studii generale;

-Vechime: minim 5 ani în calificare;
-Cursuri de calificare şi atestare pentru instalaţii sanitare şi încălzire;

-Apt din punct de vedere fizic şi medical pentru activităţi de întreţinere şi reparaţii.

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului:
  Selecţia dosarelor de concurs în data de 12.06.2015, ora 10.00;
  – Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor;
  – Proba scrisă/practică în data de 17.06.2015, ora 10.00;

– Proba scrisă/practică în data de 17.06.2015, ora 12.00;
– Depunere contestaţii  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului       probei scrise/practice;

– Interviul în data de 22.06.2015, ora 10.00;
– Depunere contestaţii  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului       interviului.
Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

3.Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.

 

MANAGERProf. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMITInspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

DOWNLOAD:

ANUNT sediu site GOV concurs muncitor

8.06.2015 concurs pentru ocupare functii

ANUNŢ

Muzeul de Arta Timisoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în data de 8.06.2015 concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante :

 • 1 Inspector de specialitate IA (S) – atribuţii secretariat la Compartimentul Relaţii Publice;
 • 1 Inspector de specialitate I (S) – atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ ;

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1- până la 01.06.2015,  ora 16.

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

 

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • 1 Inspector de specialitate (S), grad profesional IA – atribuţii secretariat  la Compartimentul Relaţii Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe ale comunicării/ filologie/jurnalism;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;

 

 • 1 Inspector de specialitate (S), grad profesional I – atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA , la Compartimentul Relaţii Publice

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată ;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 4. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 5. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3;
 7. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I ,

la Biroul Administrativ

 

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în M.O. nr. 123/20.02.2007, Partea I (Cap. VI – Consiliul Judeţean), actualizată;
 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 33//2006, actualizată;
 2. H.G. Nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi acontractelor de concesiune de servicii, actualizată;
 3. Ordin nr. 509 din 14.09.2011 al preşedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie
 4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ – actualizată ;
 5. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26 iulie 2006;
 6. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.1105 din 26.11.2004;
 7. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din  2003, republicată;
 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3;

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ şi PROBA DE INTERVIU

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 01.06.2015, ora 16.

 

 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

 • SELECŢIA DOSARELOR :

      –   1 Inspector de specialitate IA (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 3.06.2015, ora 10

      –   1 Inspector de specialitate IA (S) – Biroul Administrativ: 3.06.2015, ora 12

 

 • PROBA SCRISA :
  • 1 Inspector de specialitate IA (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 06.2015, ora 10
  • 1 Inspector de specialitate IA (S) – Biroul Administrativ: 06.2015, ora 12
 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

Descarca Anunt ANUNT sediu site GOV FINAL iunie

Maestrul Barcsay și discipolii săi

Începând de marţi, 12 mai 2015, ora 18, Muzeul de Artă Timişoara găzduiește expoziţia de grafică Maestrul Barcsay şi discipolii săi, expoziție adusă din Ungaria. Pe simeze sînt lucrări de grafică executate în tehnica serigrafiei de către artişti de seamă ai şcolii de avangardă ungare (Barcsay Jenõ, Balogh László, Deim Pál şi Konok Tamás), școală al cărei centru a fost și este Szentendre, oraș situat în vecinătatea Budapestei.

Maestrul Barcsay Jenõ, originar din Transilvania, descendent al unei familii nobiliare, este recunoscut în arta contemporană postbelică prin creația artistică și prin aceea de prestigios pedagog. Cartea sa de anatomie artistică, editată în mai multe limbi, este una de referință pentru mediile universitare de profil.

La vernisajul organizat de Asociaţia Femeilor Maghiare din Timişoara va participa viceprimarul din Szentendre, precum și succesorii de drept ai artistului. Expoziţia este organizată de Fundaţia de Artă Plastică Jenő Barcsay (ai cărei fondatori sînt Márta Kónya şi Ferenc Kónya) în cooperare cu Muzeul de Artă Timișoara. Ea va fi vernisată de domnul János Szekernyés, preşedintele UAP Timişoara, putînd fi vizitată în perioada 12 mai-20 iunie 2015. Expoziția face parte din suita de evenimente dedicate Zilelor Maghiare Bănăţene.

Raport final al concursului pentru functii Muzeografi

Nr.  450/08.04.2015

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul:

 

 1. MUZEOGRAF DEBUTANT

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. CUTEANU ANA -MARIA ADMIS
2. GAL DARIUS – LUCIAN ADMIS
3. MUSTEAŢĂ VALERIU ADMIS
4. RĂDUCIOIU LAURA ADMIS

Informaţii privind proba scrisă

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. CUTEANU ANA -MARIA ABSENT RESPINS
2. GAL DARIUS – LUCIAN 50 ADMIS
3. MUSTEAŢĂ VALERIU 80 ADMIS
4. RĂDUCIOIU LAURA 80 ADMIS

Informaţii privind interviul

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 GAL DARIUS – LUCIAN 60 ADMIS
2. MUSTEAŢĂ VALERIU 95 ADMIS
3. RĂDUCIOIU LAURA 25 RESPINS

Rezultatul final al concursului

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 MUSTEAŢĂ VALERIU 87,5 ADMIS
2. GAL DARIUS – LUCIAN 55 RESPINS
3. RĂDUCIOIU LAURA RESPINS

 

SECRETAR

Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Nr. 451 /08.04.2015

 RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul:

 1. MUZEOGRAF I

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. GURZĂU  KLARA  ENIKÖ ADMIS

Informaţii privind proba scrisă

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. GURZĂU  KLARA  ENIKÖ 85 ADMIS

Informaţii privind interviul

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 GURZĂU  KLARA  ENIKÖ 90 ADMIS

Rezultatul final al concursului

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 GURZĂU  KLARA  ENIKÖ 87,5 ADMIS
 1. RESTAURATOR DEBUTANT

 

Concursul pentru ocuparea postului de restaurator debutant a fost anulat.

SECRETAR

Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

Raport final al Concursului

Rezultatul interviului organizat în data de 06.04.2015

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ, MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA, 

REZULTATUL INTERVIULUI organizat în data de 06.04.2015 desfăşurat în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de muzeograf debutant şi muzeograf I la Secţia de Specialitate 

Pentru funcţia de muzeograf debutant: 

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL
GAL DARIUS-LUCIAN 60 p ADMIS
MUSTEAŢĂ  VALERIU 95 p ADMIS
RĂDUCIOIU LAURA 25 p RESPINS

Se afişează azi,6.04.2015, ora 16.

Pentru funcţia de muzeograf I:

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL
GURZĂU  KLARA  ENIKO 90 p ADMIS

Se afişează azi,6.04.2015, ora 16.

SECRETAR
Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Rezultat INTERVIU muzeograf debutant_muzeograf I

L’air du cirque

Muzeul de Artă Timişoara vă invită la vernisajul expoziţiei de litografii L’air du cirque în ziua de 16 aprilie a.c., ora 18.

Prezintă Victor Neumann, Director al Muzeului de Artă Timişoara şi Thomas Emmerling, curator al expoziţiei din partea Euro Art Luxembourg. Vernisajul va avea loc în prezenţa Domnului Ioan Vulpescu, Ministrul Culturii şi Cultelor în Guvernul României.

Expoziţia este organizată de Muzeul de Artă Timişoara în cooperare cu Euro Art Luxembourg şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş. Ea cuprinde 80 de lucrări semnate de 21 dintre cei mai importanţi artişti francezi din secolele al XIX-lea şi al XX-lea.

Este vorba de o artă ce omagiază circul în lumini strălucitoare, cu acrobaţi curajoşi, animale sălbatice, spectacole incredibile, oameni incredibili, aplauze. Pictorii şi poeţii apreciază şi adulmecă aerul circului. Celebrul pictor francez, Henri de Toulouse-Lautrec a fost văzut de multe ori la circ. Toţi artiştii care au lucrări în această expoziţie ne invită să respirăm aerul circului. Uneori, sînt melancolici, alteori, vrăjiţi, lirici, visători.

lairducircuqeCartea ”L’Air du Cirque” a fost scrisă de Louise Hervieu şi publicată în anul 1924 în Librairie de France, Paris, fiind considerată o capodoperă a literaturii universale. La fel ca un program de circ, această carte ne implică într-un spectacol fascinant. 18 dintre cele mai importante şi frumoase litografii realizate de Pablo Picasso, Hermann Paul, Pierre Laprade, Luc-Albert Moreau, Jean Cocteau, Dunoyer de Segonzac sunt prezente în expoziţie şi ilustrează cartea amintită.

Circul l-a inspirat pe marele artist Marc Chagall. În câteva dintre cele mai importante lucrări ale sale, Chagall a folosit tehnica litografiei pentru a crea postere tipărite în atelierul lui Fernard Mourlot din Paris. De cele mai multe ori această tehnică a fost folosită pentru invitaţii la expoziţiile de artă. Cea pe care o puteţi admira acum la Muzeul de Artă Timişoara a fost imprimată de Charles Sourlier şi face trimitere la expoziţia lui Chagall din 1969-1970 de la Grand Palais din Paris.

Expoziţia mai prezintă în premieră pentru publicul din România litografiile fotografului lituanian Izis Biedermanas.

Alte 15 litografii sunt semnate de Camille Hilaire, ilustrând cartea ”Circul” a lui Françoise Maillet Joris, apărută la Editions Robert Mauret, Paris, 1974, într-un tiraj de 220 de exemplare.

Cel mai important segment al expoziţiei prezintă creaţia lui Henri de Toulouse-Lautrec, lucrările expuse provenind din cea dintâi ediţie în limba engleză a cărţii ”The Circus”, editată în 1952. E vorba de 39 de facsimile în grand-technique realizate de Andre Sauret, tipărite de Fernand Mourlout după desenele în creion realizate de Henri de Toulouse-Lautrec.

Întreaga expoziţie este una fascinantă, unică în felul său, reprezentând universul uman văzut/perceput prin lumea circului. Suntem siguri că o asemenea expoziţie va atrage un public numeros, că Muzeul de Artă Timişoara va prilejui şi de această dată contactul cu arta universală, cu frumuseţea şi simbolurile creaţiei de avangardă ale celor mai prizaţi artişti ai lumii de ieri şi de mâine.

 

Rezultatul probei scrise organizată în data de 02.04.2015

REZULTATUL PROBEI SCRISE organizată în data de 02.04.2015 desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de muzeograf debutant şi muzeograf I la Secţia de Specialitate, respectiv restaurator debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator Pentru funcţia de muzeograf debutant: 

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
CUTEANU ANA-MARIA ABSENT
GAL DARIUS-LUCIAN 50 p ADMIS
MUSTEAŢĂ  VALERIU 80 p ADMIS
RĂDUCIOIU LAURA 80 p ADMIS

Se afişează azi, 3.04.2015, ora 15.

Proba de interviu se va susţine în data de 6.04.2015, ora 14.

 

Pentru funcţia de muzeograf I:

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
GURZĂU  KLARA  ENIKO 85 p ADMIS

 

Se afişează azi, 3.04.2015, ora 15.

Proba de interviu se va susţine în data de 6.04.2015, ora 14.30.

Pentru funcţia de restaurator debutant:

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
IANCU GEORGIANA 60 p ADMIS
LIHOR-LAZA EVA ANNAMARIA 55 p ADMIS
SBERA MARIA 100 p ADMIS

Se afişează azi, 3.04.2015, ora 15.

Proba de interviu se va susţine în data de 6.04.2015, ora 13.

SECRETAR

Liţă Lavinia, Inspector de specialitate IA, Compartimentul Resurse Umane, Juridic

                        

Download: Rezultat proba scrisa muzeograf debutant_muzeograf I