CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 1252/05.09.2017

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

  al concursului concursul organizat în perioada

29.08.2017 – 05.09.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii

contractuale de conducere/de execuţie vacante:

 

Pentru postul de șef  birou administrativ (S):

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. MACEDOLEAN IOAN RESPINS Nu indeplineste condițiile de vechime
2. POPA COSTEL ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

NR. CRT. Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. POPA COSTEL 85 ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. POPA COSTEL 100 ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al concursului Rezultatul
1. POPA COSTEL 92,5 ADMIS

 

Pentru postul de muzeograf (S), grad profesional I:

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

 dosarelor

Observaţii
1. PETCU ANDREEA ADMIS

 

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

 probei scrise

Rezultatul
1. PETCU ANDREEA 100 ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. PETCU ANDREEA 91,66 ADMIS

 

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. PETCU ANDREEA 95,83 ADMIS

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1228/01.09.2017

 

REZULTATUL PROBEI DE  INTERVIU

organizată în data de 01.09.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea   funcţiilor contractuale de execuție/de conducere vacante de:

muzeograf I (S) la Secția de Specialitate, respectiv șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA INTERVIU REZULTAT FINAL
1. POPA COSTEL 100 p ADMIS

 

 

Pentru postul  de muzeograf I (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA INTERVIU REZULTAT FINAL
1. PETCU ANDREEA 91,66 p ADMIS

 

Menţiuni:

.

Se afişează azi, 01.09.2017, ora 17.00.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1218/29.08.2017

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 29.08.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție/de conducere vacante de:

muzeograf I (S) la Secția de Specialitate, respectiv șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. POPA COSTEL 85 ADMIS

 

 

Pentru postul  de muzeograf I (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
2. PETCU ANDREEA 100 ADMIS

 

Menţiuni:

Proba de interviu se va susţine în data de: 01.09.2017, începând cu ora 12.00.

Se afişează azi, 29.08.2017, ora 18.00.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 1203/24.08.2017

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

29.08.2017 – 05.09.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii

contractuale de conducere/de execuţie vacante:

 

 • 1 șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ;
 • 1 muzeograf  I (S) la Secția de Specialitate;

 

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. MACEDOLEAN IOAN RESPINS Nu indeplineste condițiile de vechime
2. POPA COSTEL ADMIS

 

Pentru postul de muzeograf I (S):

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
2. PETCU ANDREEA ADMIS

 

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 24.08.2017, ora 17.00.

 

 

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA, Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Nr.1094/03.08.2017

 

 

ANUNŢ

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în   perioada 29.08.2017-05.09.2017 concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a următoarelor funcţii contractuale de execuţie/de conducere vacante :

 

 • 1 muzeograf (S), grad profesional I la Secția de Specialitate
 • 1 șef birou administrativ la Biroul Administrativ

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 :
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 1. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, până la data de 22.08.2017,  ora 16.

      

 

 

III. Condiţii  generale și specifice prevăzute în fișa de post:

 

 • 1 muzeograf (S) grad profesional I la Secţia de Specialitate
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice, științe umaniste ;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani;
 • cunoaşterea la nivel înalt a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adaptare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 șef birou administrativ (S), grad salarizare II la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe tehnice /economice/juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • experiență în domeniul achizițiilor publice;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

 

     Proba scrisă: 29.08.2017, ora 12.00, la  sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

     Proba de interviu: 01.09.2017, ora 12.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

 

 

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional I

din cadrul Secţiei de Specialitate

 

 

 1. Bourdieu Pierre, Regulile Artei, Ed. ART, București, 2012.
 2. Neumann Victor, Interculturalitatea Banatului, Ed. ArtPress, Institutul European, Timișoara, 2013.
 3. Palatul Baroc și Colecțiile sale, Muzeul de Artă Timișoara, 2006.
 4. Pârvulescu Sabina, Pictura românească din Banat. Secolul al XVIII-lea, Timișoara, 2007.
 5. Oprescu Marcela, Artă şi meşteşug. Colecţia de obiecte din metal (secolele XIX-XX), Timişoara, 2007.
 6. Euroregionalia, Nr. 1 și 2.
 7. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 8. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, actualizată.
 11. Hotărâre nr. 518/2004 privind aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, actualizată.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de şef birou administrativ, studii superioare, grad salarizare II

 din cadrul Biroului Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 5. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva
 6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 8. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, actualizată.

 

VII. Calendarul de desfăşurare a concursului:

 

Nr. crt. Etapa Data
1 Data  limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs

 

22.08.2017, ora 16.00
2 Selecția dosarelor 24.08.2017, ora 14.00
3 Data  și ora desfășurării probei scrise 29.08.2017, ora 12.00
4 Termenul de afișarea al  rezultatului  probei scrise 29.08.2017
5 Termenul de depunere a contestației la proba scrisă 30.08.2017
6 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba scrisă 31.08.2017
7 Data  și ora desfășurării probei de interviu 01.09.2017, ora 12.00
8 Termenul de afișarea al  rezultatului probei de interviu 02.09.2017
9 Termenul de depunere a contestației la proba de interviu 03.09.2017
10 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba de interviu 04.09.2017
11 Termenul de afișare al rezultatului final 05.09.2017

 

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

 

 

DIRECTOR

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 1065/31.07.2017

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

 pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, supraveghetor muzeu (M), respectiv de muzeograf debutant (S)-atribuții ghidaj la Secția de Specialitate din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de magaziner (M):

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. JURA  RADU ADMIS
2. STOICA MARIA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt..

 

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei scrise

Rezultatul
1. JURA RADU 65 ADMIS
2. STOICA MARIA ELIMINAT-lipsa cazierului

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. JURA RADU 100 ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al concursului Rezultatul
1. JURA RADU 82,5 ADMIS

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA ADMIS
2. FOALE ALIN ADRIAN ADMIS
3. MAROLA LILIANA ADMIS
4. ȘIMONIAC IRINA ADMIS

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

 probei scrise

Rezultatul
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. FOALE ALIN ADRIAN 40 RESPINS
3. MAROLA LILIANA NEPREZENTAT
4. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al concursului Rezultatul
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

 

Pentru postul de muzeograf debutant-atribuții ghidaj (S):

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

 dosarelor

Observaţii
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA ADMIS
2. PETCU ANDREEA ADMIS
3. PETROV PETRONELA ADMIS
4. MORODAN CRISTINA ADMIS
5. SABU ȘTEFAN NICOLAE ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

 probei scrise

Rezultatul
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 85 ADMIS
2. PETCU ANDREEA 100 ADMIS
3. PETROV PETRONELA 70 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 55 ADMIS
5. SABU ȘTEFAN NICOLAE 40 RESPINS

 

 

 

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 60 ADMIS
2. PETCU ANDREEA neprezentat
3. PETROV PETRONELA 100 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 20 RESPINS

 

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. PETROV PETRONELA 85 ADMIS
2. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 72,5 RESPINS

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1052/27.07.2017

 

REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU

organizată în data de 27.07.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, supraveghetor muzeu (M), respectiv de muzeograf debutant (S)-atribuții ghidaj la Secția de Specialitate din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de magaziner (M):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE  INTERVIU REZULTAT FINAL
1. JURA RADU 100 ADMIS

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA  DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Pentru postul muzeograf debutant – atribuții ghidaj (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA  DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 60 ADMIS
2. PETCU ANDREEA neprezentat
3. PETROV PETRONELA 100 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 20 RESPINS

 

Menţiuni:

Se afişează azi, 27.07.2017, ora 19.30.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1040/25.07.2017

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 25.07.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, supraveghetor muzeu (M), respectiv de muzeograf debutant (S)-atribuții ghidaj la Secția de Specialitate din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de magaziner (M):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. JURA RADU 65 ADMIS
2. STOICA MARIA ELIMINAT-lipsa cazierului

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. FOALE ALIN ADRIAN 40 RESPINS
3. MAROLA LILIANA NEPREZENTAT
4. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Pentru postul muzeograf debutant – atribuții ghidaj (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 85 ADMIS
2. PETCU ANDREEA 100 ADMIS
3. PETROV PETRONELA 70 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 55 ADMIS
5. SABU ȘTEFAN NICOLAE 40 RESPINS

 

Menţiuni:

Proba de interviu se va susţine în data de: 27.07.2017, începănd cu ora 12.00, astfel: magaziner-ora 12.00, suparaveghetor muzeu-ora 12.30, respectiv muzeograf debutant-atribuții ghidaj – ora 13.00.

Se afişează azi, 25.07.2017, ora 18.00.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

                                                                                          

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 1014/19.07.2017

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

25.07.2017 – 31.07.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii

contractuale de execuţie vacante:

 

 • 1 magaziner (M) la Biroul Administrativ;
 • 2 supraveghetor muzeu (M) la Secția de Specialitate;
 • 1 muzeograf debutant (S) – atribuții ghidaj la Secția de Specialitate;

 

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. JURA  RADU ADMIS
2. STOICA MARIA ADMIS

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA ADMIS
2. FOALE ALIN ADRIAN ADMIS
3. MAROLA LILIANA ADMIS
4. ȘIMONIAC IRINA ADMIS

 

Pentru postul muzeograf debutant – atribuții ghidaj (S):

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA ADMIS
2. PETCU ANDREEA ADMIS
3. PETROV PETRONELA ADMIS
4. MORODAN CRISTINA ADMIS
5. SABU ȘTEFAN NICOLAE ADMIS

 

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 19.07.2017, ora 16.30.

 

 

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA, Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Concurs angajare

 

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în   perioada 25.07.2017-31.07.2017 concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante :

 

 • 1 magaziner (M) la Biroul Administrativ
 • 2 supraveghetor muzeu (M) la Secția de Specialitate
 • 1 muzeograf debutant – atribuții ghidaj (S) la Secția de Specialitate

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 :
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 1. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, până la data de 17.07.2017,  ora 15.

      

 

 

III. Condiţii  generale și specifice prevăzute în fișa de post:

 

 • 1 magaziner (M) la Biroul Administrativ
 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime:minim 2 ani;
 • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • experiență în activitatea de încasare și plăți – constituie un avantaj;
 • cunoașterea și respectarea legislației în domeniu, respectiv a legii gestiunii:
 • responsabilitatea gestiunii bunurilor încredințate , conform legislației în vigoare;
 • disponibilitatea la programul de lucru al muzeului (inclusiv sâmbăta și duminica).

 

 • supraveghetor muzeu (M) la Secţia de Specialitate
 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor:-;
 • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adapatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 muzeograf (S)-atributii ghidaj, grad profesional debutant la Secţia de Specialitate
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: arte plastice, științe umaniste ;
 • vechime în specialitatea studiilor: fără vechime;
 • cunoaşterea la nivel înalt a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adaptare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

 

     Proba scrisă: 25.07.2017, ora 12.00, la  sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

     Proba de interviu: 27.07.2017, ora 12.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

 

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de magaziner, studii medii, din cadrul

Biroului Administrativ

 

 1. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 2. Decret nr. 209/1976 (republicată) privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
 3. Legea nr. 22/1969 (republicată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 4. HCM 2230/1969 privind gestiunea bunurilor materiale, cu completările și modificările ulterioare;
 5. O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 6. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar;
 7. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de supraveghetor muzeu, studii medii, din cadrul

                      Secției de Specialitate

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;
 3. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 4. OUG nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea OG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de muzeograf- atribuții ghidaj, studii superioare, grad profesional debutant  din cadrul Secţiei de Specialitate

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completări şi modificări ulterioare.
 3. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 4. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/2007 şi nr. 2185/2007.
 5. Palatul Baroc şi Colecţiile sale, Muzeul de Artă Timişoara, 2006.
 6. Oprescu Marcela, Artă şi meşteşug. Colecţia de obiecte din metal (secolele XIX-XX), Timişoara, 2007.
 7. Pârvulescu Sabina, Pictura românească din Banat. Secolul al XVIII-lea, Timişoara, 2006.
 8. Euroregionalia, Anul I, Nr. 2, Muzeul de Artă, Timişoara, 2015.

 

VII. Calendarul de desfăşurare a concursului:

 

Nr. crt. Etapa Data
1 Data  limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs

 

17.07.2017, ora 15.00
2 Selecția dosarelor 19.07.2017, ora 14.00
3 Data  și ora desfășurării probei scrise 25.07.2017, ora 12.00
4 Termenul de afișarea al  rezultatului  probei scrise 25.07.2017
5 Termenul de depunere a contestației la proba scrisă 26.07.2017
6 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba scrisă 26.07.2017
7 Data  și ora desfășurării probei de interviu 27.07.2017, ora 12.00
8 Termenul de afișarea al  rezultatului probei de interviu 27.07.2017
9 Termenul de depunere a contestației la proba de interviu 28.07.2017
10 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba de interviu 28.07.2017
11 Termenul de afișare al rezultatului final 31.07.2017

 

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

 

 

 

DIRECTOR

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia