RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 53/13.01.2016

 

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

 pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biriul Administrativ, respectiv de supraveghetor muzeu (M)

la Secția de Specialitate

 

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA 6 p RESPINS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA RESPINS

 

 

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

 

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

ADMIS
2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA ADMIS

 

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

60,33 p

ADMIS
2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA  

57 p

ADMIS

 

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de interviu Rezultatul
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

75 p

ADMIS
2. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA  

80 p

ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

67,66 p ADMIS
2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA 68,5p ADMIS

 

 

 

 

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 31/09.01.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU

organizată în data de 09.01.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de

supraveghetor muzeu (M) la Secția de Specialitate

 

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

75 p

 

ADMIS

2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA  

80 p

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

 

Se afişează azi, 09.01.2017, ora 14.30.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

                                                                                          

                                                                                                           

 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 10/04.01.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 04.01.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biriul Administrativ, respectiv de supraveghetor muzeu (M)

la Secția de Specialitate

 

 

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
 

1.

 

JITĂREANU  ROXANA ANDREEA

 

6 p

 

RESPINS

 

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

60,33 p

 

ADMIS

2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA  

57 p

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

 

Proba de interviu se va susţine în data de: 09.01.2017, ora 10.00.

 

Se afişează azi, 04.01.2017, ora 14.30.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

                                                                                          

                                                                                                           

 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor

 

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 1966/22.12.2016

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

04.01.2017 – 09.01.2017  pentru ocuparea   următoarelor funcţii

contractuale de execuţie vacante:

 

 

  • 1 magaziner (M) la Biroul Administrativ;
  • 3 supraveghetor muzeu (M) la Secția de Specialitate;

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA ADMIS

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

 

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

ADMIS
2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA ADMIS  
3. STOICA LAVINIA

CAMELIA

RESPINS Nu îndedplinește condițiile prevăzute de art.3 lit.e) ale HG Nr. 286/2011

 

 

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 22.12.2016, ora 12.00.

 

 

Secretar

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

REZULTATUL FINAL

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTA TIMISOARA

Piaţa Unirii, Nr. 1, Timişoara

Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582

e-mail: office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

 

 

 

Nr. 1955 /21.12.2016

 

 

REZULTATUL FINAL

la  examenul  pentru promovarea  în grad/treaptă profesional/profesională imediat superior/superioară celui/celei deţinut/deţinute organizat in data de 21.12.2016, a personalului contractual din cadrul instituţiei după cum urmează

 

 

  • economist la Compartimentul Financiar, Contabilitate – gradul profesional IA – 1 post;
  • muncitor calificat la Biroul Administrativ – treapa profesională II – 1 post;

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Medie punctaj proba  scrisa Punctaj final Rezultat concurs
1. OTINJAC MIHAELA 85 p

 

 85 p Promovat
2. MEGYES IOSIF 95 p 95 p Promovat

 

 

Lavinia Lita-inspector de specialitate IA, Muzeul de Arta Timisoara__________________

 

 

 

Anunt angajare

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Piaţa Unirii nr.1
Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582
office@muzeuldeartatm.ro
www.muzeuldeartatm.ro

ANUNŢ

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în perioada 4.01.2017-9.01.2017 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă :

• 1 magaziner (M) – Biroul Administrativ
• 3 supraveghetor muzeu (M)-Secția de Specialitate

I. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
g) curriculum vitae;
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

II. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, Compartimentul Resurse Umane, Juridic până la data de 21.12.2016, ora 14, zilnic între orele 11-14.
Persoană de contact: Liţă Lavinia.

III. Condiţii generale și specific prevăzute în fișa de post:
• 1 magaziner (M) la Biroul Administrativ

 studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 vechime:-;
 cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 experiență în activitatea de încasare și plăți – constituie un avantaj;
 cunoașterea și respectarea legislației în domeniu, respectiv a legii gestiunii:
 responsabilitatea gestiunii bunurilor încredințate , conform legislației în vigoare;
 disponibilitatea la programul de lucru al muzeului (inclusiv sâmbăta și duminica).

• supraveghetor muzeu (M) la Secţia de Specialitate
 studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 vechime în specialitatea studiilor:-;
 cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 capacitatea de adapatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

IV. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

V. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

Proba scrisă: 4.01.2017, ora 10.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1
Proba de interviu: 9.01.2017, ora 10.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

• Pentru postul de magaziner:

1. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

2. Decret nr. 209/1976 (republicată) privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;

3. Legea nr. 22/1969 (republicată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

4. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile;

5. HCM 2230/1969 privind gestiunea bunurilor materiale, cu completările și modificările ulterioare;

6. O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

7. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar;

8. O.U.G. nr. 146/2002 privind Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

.
9. Fișa postului.

• Pentru postul de supraveghetor muzeu:

1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;

3. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

4. OUG nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea OG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

VII. Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr. crt. Etapa Data
1 Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs
21.12.2016, ora 14.00
2 Selecția dosarelor 22.12.2016, ora 10.00
3 Data și ora desfășurării probei scrise 04.01.2017, ora 10.00
4 Termenul de afișarea al rezultatului probei scrise 04.01.2017
5 Termenul de depunere a contestației la proba scrisă 05.01.2017
6 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba scrisă 06.01.2017
7 Data și ora desfășurării probei de interviu 09.01.2017, ora 10.00
8 Termenul de afișarea al rezultatului probei de interviu 10.01.2017
9 Termenul de depunere a contestației la proba de interviu 11.01.2017
10 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba de interviu 12.01.2017
11 Termenul de afișare al rezultatului final 13.01.2017

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

DIRECTOR
Prof. univ. dr. Victor Neumann
ÎNTOCMIT
Inspector de specialitate IA-RU
Liţă Lavinia

Anunt examen promovare

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Piaţa Unirii nr.1
Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582
office@muzeuldeartatm.ro
www.muzeuldeartatm.ro

Nr. 1769/25.11.2016

ANUNŢ

În data de 21.12.2016, Muzeul de Artă Timişoara organizează examen pentru promovarea în grad/treaptă profesional/profesională imediat superior/superioară celui/celei deţinut/deţinute, a personalului contractual din cadrul instituţiei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

– economist la Compartimentul Financiar, Contabilitate – gradul profesional IA – 1 post;
– muncitor calificat la Biroul Administrativ – treapa profesională II – 1 post;

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii :
– cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
– abilităţi de comunicare;
– capacitate de sinteză;
– complexitate, iniţiativă, creativitate;

Evaluarea candidaţilor se face conform criteriilor de mai sus prin proba scrisă/probă practică;

Condiţiile cumulative de participare la examen:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional/treapta profesională al/a funcţiei contractuale din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul foarte bine la evaluarea performanţelor individuale de cel puţin 2 ori în ultimii ani calendaristici ;

Bibliografia: conform celei afişate;

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1. Cerere de înscriere ;
2. Adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional din care promovează;
3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

Data susţinerii probelor:
Proba scrisă/practică: 21 decembrie, ora 10;

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul comisiei de examen ( Compartimentul Resurse Umane, Juridic).

MANAGER
Prof. univ. dr. Victor Neumann
ÎNTOCMIT
Inspector de specialitate IA-RU
Liţă Lavinia
Bibliografie

Pentru promovare în grad profesional imediat superior – economist, gr.prof.IA
1. Legea 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea contabilităţii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa republicată 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
4. Ordin 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în instituţiile publice, precum şi organizarea evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările ulterioare;
5. Decret 209/1976 privind Regulamentul operaţiunilor de casă;
6. OMF 1917/2005 Norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
8. HG 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşarii în altă localitate, precum şi în cadrul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
9. 9. Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*)
10.Ordonanţa nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Ordonanţa de urgenţă 158/2005 – privind concediile si indemnizaţiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Ordinul 60/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea 53 din 2003 – codul muncii, republicat cu completările ulterioare – Titlul IV Salarizarea.

Contabil şef,
Ban Iulia

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1731/18.11.2016

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI
organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inspector de specialitate-atribuții secretariat (S), grad profesional IA, la Biroul Relații Publice

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. Chiș Rodica ADMIS –

Informaţii privind proba scrisă

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. Chiș Rodica 96,66 p ADMIS

Informaţii privind interviul

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1. Chiș Rodica 98 p ADMIS

Rezultatul final al concursului

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 Chiș Rodica 97,33 p ADMIS

SECRETAR:
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Rezultatul probei interviu

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Nr. 1711/16.11/2016

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU
organizată în data de 16.11.2016, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate-atribuții secretariat (S), grad profesional IA la Biroul Relații Publice

NR. CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL

1.
CHIȘ RODICA
98 p
ADMIS

Se afişează azi, 16.11.2016, ora 14.30.

SECRETAR :
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic
Muzeul de Artă Timişoara

REZULTATUL PROBEI SCRISE

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Nr. 1669/10.11.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE
organizată în data de 10.11.2016, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate-atribuții secretariat (S), grad profesional IA, la Biroul Relații Publice

NR. CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL

1.
CHIȘ RODICA
96,66 p
ADMIS

Proba de interviu se va susţine în data de: 16.11.2016, ora 10.00.

Se afişează azi, 10.11.2016, ora 14.30.

SECRETAR :
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic
Muzeul de Artă Timişoara