Rezultat selectie dosare

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1652/04.11.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada
10.11.2016 – 14.11.2016, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacante, de inspector de specialitate-atribuții secretariat (S), grad profesional IA, la Biroul Relații Publice

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. CHIȘ RODICA ADMIS –

PROBA SCRISĂ :
Are loc în data de 10.11.2016, ora 10.00.

Menţiuni:
Se afişează azi, 4.11.2016, ora 16.00.

Secretar:
Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Anunt ocupare post vacant

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Piaţa Unirii nr.1
Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582
office@muzeuldeartatm.ro
www.muzeuldeartatm.ro

Nr. 1577/18.10.2016

ANUNŢ

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în perioada 10.11.2016-14.11.2016, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă :

• 1 inspector de specialitate (S)-atribuții secretariat, grad profesional IA la Biroul Relații Publice

I. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
g) curriculum vitae;
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

II. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, Compartimentul Resurse Umane, Juridic până la data de 03.11.2016, ora 14, zilnic între orele 11-14.
Persoană de contact: Liţă Lavinia.

III. Condiţii generale și specifice prevăzute în fișa de post:

 studii superioare;
 vechime :minim 9 ani în specialitatea studiilor;
 excelentă cunoaștere a limbii române: scris și vorbit;
 cunoaşterea la nivel înalt a unei limbi de circulație internațională, a doua limbă la nivel conversaţional (maghiară sau sârbă);
 cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
să fie un bun tehnoredactor; să fie un bun corespondent, folosind o limbă corectă și bogată în conținut; să fie un bun specialist în clasarea și arhivarea actelor, corespondenței și documentelor; să fie un bun organizator al sistemului informațional, capabil să primească, să prelucreze și să transmită informații, precum și să țină la zi evidențele pentru conducere și celelalte compartimente ale muzeului; să fie un bun cunoscător al lucrărilor de secretariat și corespondență, capabil să înregistreze, repartizeze și să urmărească rezolvarea corespondenței primite, să pregătească răspunsul la scrisorile indicate de conducere, să prezinte la semnat corespondența împreună cu materialul de bază, să întocmească formele de expediere a corespondenței; să fie un bun organizator al contactelor între conducere și persoanele din afara și din interiorul muzeului; să fie un bun specialist în manipularea și utilizarea aparaturii moderne de birou; să fie un lucrător capabil să redacteze rapoarte, referate, informări pe baza unor directive generale și a materialului documentar; inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză); corectitudine, tenacitate, seriozitate, diplomație; receptivitate, spirit de echipă, atenție distributivă; capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare; abilităţi de comunicare (orală şi scrisă) intra- şi interinstituţională, abilităţi de comunicare cu diverse categorii de public;
 disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

IV. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

V. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

Proba scrisă: 10.11.2016, ora 10.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

Proba de interviu: 16.11.2016, ora 10.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată;
2. Adina Berciu Drăghicescu, Manual de secretariat și asistență managerială, Editura Universității București 2003 (Cap II – Tehnici de secretariat; Cap III – Funcțiile secretariatului modern; Cap IV – Organizarea și prelucrarea arhivei contemporane; Cap VIII – Elemente de protocol) http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/intro.htm
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată;
4. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
5. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
6. Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010
7. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
8. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.
9. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

VII. Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr. crt. Etapa Data
1 Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs
03.11.2016, ora 14.00
2 Selecția dosarelor 04.11.2016, ora 10.00
3 Data și ora desfășurării probei scrise 10.11.2016, ora 10.00
4 Termenul de afișarea al rezultatului probei scrise 10.11.2016
5 Termenul de depunere a contestației la proba scrisă 11.11.2016
6 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba scrisă 14.11.2016
7 Data și ora desfășurării probei de interviu 16.11.2016, ora 10.00
8 Termenul de afișarea al rezultatului probei de interviu 16.11.2016
9 Termenul de depunere a contestației la proba de interviu 17.11.2016
10 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba de interviu 18.11.2016
11 Termenul de afișare al rezultatului final 18.11.2016

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

DIRECTOR
Prof. univ. dr. Victor Neumann
ÎNTOCMIT
Inspector de specialitate IA-RU
Liţă Lavinia

Rezultatul selecţiei dosarelor l

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada
24.10.2016 – 27.10.2016, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacante, magaziner (M), la Biroul Administrativ

Menţiuni:

Pentru funcția contractuală de execuție vacantă de: magaziner (M), la Biroul Administrativ, nu a fost depus niciun dosar de concurs.

Se afişează azi, 18.10.2016, ora 15.30.

Secretar:
Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

ANUNT OCUPARE POST VACANT

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Piaţa Unirii nr.1
Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582
office@muzeuldeartatm.ro
www.muzeuldeartatm.ro

Nr. 1463/27.09.2016
ANUNŢ

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în perioada 24.10.2016-27.10.2016 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă :

• 1 magaziner (M) – Biroul Administrativ

I. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
g) curriculum vitae;
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

II. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, Compartimentul Resurse Umane, Juridic până la data de 14.10.2016, ora 14, zilnic între orele 11-14.
Persoană de contact: Liţă Lavinia.

III. Condiţii generale și specific prevăzute în fișa de post:

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
-vechime: minim 2 ani;
-experiență în activitatea de încasare și plăți – constituie un avantaj;
-cunoașterea și respectarea legislației în domeniu, respectiv a legii gestiunii;
-responsabilitatea gestiunii bunurilor încredințate , conform legislației în vigoare;
-abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
-disponibilitatea la programul de lucru al muzeului.(inclusiv sâmbăta și duminica)

IV. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

V. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

Proba scrisă: 24.10.2016, ora 10.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1
Proba de interviu: 27.10.2016, ora 10.00, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

1. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
2. Decret nr. 209/1976 (republicată) privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
3. Legea nr. 22/1969 (republicată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
4. O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
5. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar;
6. O.U.G. nr. 146/2002 privind Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
7. Fisa postului

VII. Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr. crt. Etapa Data
1 Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs
14.10.2016, ora 14.00
2 Selecția dosarelor 18.10.2016, ora 10.00
3 Data și ora desfășurării probei scrise 24.10.2016, ora 10.00
4 Termenul de afișarea al rezultatului probei scrise 24.10.2016
5 Termenul de depunere a contestației la proba scrisă 25.10.2016
6 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba scrisă 26.10.2016
7 Data și ora desfășurării probei de interviu 27.10.2016, ora 10.00
8 Termenul de afișarea al rezultatului probei de interviu 27.10.2016
9 Termenul de depunere a contestației la proba de interviu 28.10.2016
10 Termenul de afișare al rezultatului contestației la proba de interviu 31.10.2016
11 Termenul de afișare al rezultatului final 31.10.2016

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

DIRECTOR
Prof. univ. dr. Victor Neumann
ÎNTOCMIT
Inspector de specialitate IA-RU
Liţă Lavinia

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1447/26.09.2016

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI
organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție
de auditor intern (S), grad profesional IA, la Compartimentul Audit Public Intern
din cadrul la Muzeului de Artă Timișoara

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. DONATH LILIANA EVA ADMIS –

Informaţii privind proba scrisă

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. DONATH LILIANA EVA 90 p ADMIS

Informaţii privind interviul

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1. DONATH LILIANA EVA 90 p ADMIS

Rezultatul final al concursului

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 DONATH LILIANA EVA 90 p ADMIS

SECRETAR:
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Nr. 1437/22.09.2016

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU
organizată în data de 22.09.2016, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de auditor intern IA (S),
la Compartimentul Audit Public Intern

NR. CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL

1.
DONATH LILIANA EVA
90 p
ADMIS

Se afişează azi, 22.09.2016, ora 16.30.

SECRETAR :
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic
Muzeul de Artă Timişoara

REZULTATUL PROBEI SCRISE

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Nr. 1421/20.09.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE
organizată în data de 20.09.2016, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de auditor intern IA (S),
la Compartimentul Audit Public Intern

NR. CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL

1.
DONATH LILIANA EVA
90 p
ADMIS

Proba de interviu se va susţine în data de: 22.09.2016, ora 15.00.

Se afişează azi, 20.09.2016, ora 15.30.

SECRETAR :
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic
Muzeul de Artă Timişoara

ERATĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTA TIMISOARA
Piaţa Unirii, Nr. 1, Timişoara
Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582
e-mail: office@muzeuldeartatm.ro

ERATĂ

Comisia de concurs, întrunită în data de 15.09.2016, în vederea efectuării selecției dosarelor pentru concursul de auditor intern IA, a verificat și documentele din dosarul privind organizarea concursului și a constatat că două acte normative cuprinse în bibliografie nu mai sunt în vigoare.
Astfel, din bibliografia de concurs, se elimină următoarele acte normative:
OMFP nr. 946/2005
OUG nr.34/2006.

Secretar comisie de concurs
Lavinia Liță

Rezultatul selecţiei dosarelor

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1404/15.09.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada
20.09.2016 – 26.09.2016, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacante, de auditor intern IA (S), la Compartimentul Audit Public Intern

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. DONATH LILIANA EVA ADMIS –

PROBA SCRISĂ :
Are loc în data de 20.09.2016, ora 12.00.

Menţiuni:
Se afişează azi, 15.09.2016, ora 14.00.

Secretar:
Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Anunt ocupare post vacant

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
Piaţa Unirii nr.1
Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582
office@muzeuldeartatm.ro
www.muzeuldeartatm.ro

Nr. 1294/29.08.2016

ANUNŢ
Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în data de 20.09.2016 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă:

 1 auditor intern IA (S) – la Compartimentul Audit Public Intern

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;”
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respective 13.09.2016.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro, www.muzeuldeartatm.ro.

2. CONDIŢIILE GENERALE ŞI SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIŞA DE POST

Pentru postul de auditor intern IA (S) – funcţie contractuală la Compartimentul Audit Public Intern

Facem următoarele precizări privind condiţiile de participare premergătoare desfăşurării probei scrise :
Candidaţii pot participa la concurs numai după obţinerea avizului de la Biroul Audit Public Intern din Consiliul Judeţean Timiş, conform prevederilor H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
Pentru obţinerea avizului candidaţii pentru funcţia de auditor intern depun un dosar la Biroul Audit Public Intern al Consiliului Judeţean Timiş care cuprinde următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul
auditului intern.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din ANEXA 1 REGULAMENT CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. Nr. 286 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE AUDITOR INTERN IA (S) :

 studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice,
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;
 cunoştinţe informatice nivel mediu respectiv WORD, EXCEL, INTERNET;
 avizul şefului Biroului Audit Public Intern pentru obţinerea căruia, în conformitate cu prevederile art. 2.3.4.1.1 din H.G nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, (MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2014), candidaţii pentru funcţia de auditor intern, vor depune la Biroul Audit Public Intern un dosar care va cuprinde următoarele documente :

a) curriculum vitae;
b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.

BIBLIOGRAFIA ŞI, DUPĂ CAZ, TEMATICA :

– Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
– Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2014.
– Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în Monitorul Oficial nr. 128 din 12 februarie 2004.
– Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial , republicat în Monitorul Oficial nr. 469 din 5 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea contabilităţii nr. 82/ 24.12.1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006 cu modificările şi completările ulterioare.
– Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 cu modificările şi completările ulterioare.
– Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 182 /2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 9 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 207 din 24 martie 2014.
– Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.1105 din 26.11.2004.
– Capitolul I/Dispoziţii generale şi Capitol VI/Consiliul judeţean – din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara – aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3.
– Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26 iulie 2006.

CONDIŢIILE NECESARE OCUPĂRII UNUI POST DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANT:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă şi interviu

Locul unde se desfăşoară concursul: Muzeul de Artă Timişoara, Piaţa Unirii, Nr. 1

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:13.09.2016, ora 14.

 Datele de desfăşurare a probelor de concurs:
15.09.2016, ora 12 – Selecţia dosarelor
20.09.2016, ora 12 – Proba scrisă
Interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

 Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi lucrătoare de la desfăşurarea probelor.

 Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor: maxim 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

 Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiei.

DIRECTOR,
Prof. univ. dr. Victor Neumann