Anunt ocupare posturi

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582

office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

 

                                                                                                           

Nr. 1824/21.12.2015

 

ANUNŢ

 

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr.1, organizează  în perioada 26.01.2016 – 04.02.2016 concurs de angajare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată :

 

 • 1 şef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ
 • 1 muncitor calificat II (G ) la Biroul Administrativ
 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional IA la Compartimentul Relaţii Publice
 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii Publice
 • 1 muzeograf (S), grad profesional I la Secţia de Specialitate
 • 1 supraveghetor muzeu (M) la Secţia de Specialitate
 • 1 conservator (S), grad profesional debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului .

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-16, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro, www.muzeuldeartatm.ro

 

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • 1 şef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe tehnice sau economice;
 • vechime în specialitatea studiilor: 7 ani;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu sau avansat;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 muncitor calificat II (G), la Biroul Administrativ
 • studii generale;
 • permis de conducere categoria B;
 • apt din punct de vedere fizic şi medical pentru activităţi de întreţinere şi reparaţii;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional IA la Compartimentul Relaţii Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe ale comunicării/ filologie/jurnalism;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze şi germane la nivel avansat, a doua limbă la nivel conversaţional (sârbă sau maghiară);
 • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel avansat (Microsoft Office, aplicaţii grafice) ;
 • studii de specializare (master) în domeniul:” Comunicare şi relaţii publice”.
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 inspector de specialitate (S), grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii Publice
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe ale comunicării/ filologie/jurnalism;
 • vechime în specialitatea studiilor: -;
 • cunoaşterea limbii engleze şi germane la nivel avansat, a doua limbă la nivel conversaţional (sârbă sau maghiară);
 • cunoştinţe operare PC-nivel avansat;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 • 1 Muzeograf (S), grad profesional I la Secţia de Specialitate
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe umaniste/arte plastice;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;

 

 • cunoaşterea la nivel înalt a unei limbi străine de circulaţie internaţională şi la nivel mediu a celei de-a doua limbi străine;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate în domeniul pedagogiei muzeale;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adapatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 supraveghetor muzeu (M) la Secţia de Specialitate
 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor:-;
 • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adapatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

 

 • 1 conservator (S), grad profesional debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator
 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe umaniste/arte plastice;
 • vechime în specialitatea studiilor: -;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu sau avansat;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de consevator bunuri culturale;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ  ŞI  PROBA DE INTERVIU  

 

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de şef birou administrativ din cadrul

Biroului Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 5. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 6. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
 7. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de muncitor calificat II (G) din cadrul

Biroului Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA , la Compartimentul Relaţii Publice

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată ;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 4. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 5. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 162/2011- anexa 3;
 7. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 8. “Totul despre relaţii publice” – Editura Polirom, 2003 (autori Doug Newsom, Judy VanSlyke          Turk, Dean Kruckeberg.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant, la Compartimentul Relaţii Publice

 

 

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 311 / 2003, republicată;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 4. Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 5. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 6. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional I din cadrul

 Secţiei de Specialitate

 

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completări şi modificări ulterioare.
 3. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 4. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/2007 şi nr. 2185/2007
 5. Palatul Baroc şi colecţiile sale, Muzeul de Artă Timişoara, 2006.
 6. Euroregionalia, Anul I, Nr. 1, Muzeul de Artă, Timişoara, 2014.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de Supraveghetor muzeu, studii medii,  din cadrul

Secţiei de Specialitate

 

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 3. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 4. OUG nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea OG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  postul de conservator, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Biroului Conservare, Restaurare, Laborator:

 

 1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată.
 2. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 3. Hotărârea nr. 1546/2003 privind aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
 4. Ordinul nr. 2035/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil..
 5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 6. Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea, bunurilor;

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 14.01.2016, ora 14.
 • Selecţia dosarelor: 18.01.2016, ora 12.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

 • PROBA SCRISĂ :

                  1 şef birou administrativ (S) – Biroul Administrativ: 26.01.2016, ora 10

                  1 muncitor calificat II (G )  Biroul Administrativ: 26.01.2016, ora 10

                  1 inspector de specialitate IA (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 27.01.2016, ora 10

                  1 inspector de specialitate debutant (S) – Compartimentul Relaţii Publice: 27.01.2016, ora 10

                  1 muzeograf I (S) – Secţia de Specialitate: 28.01.2016, ora 10

                  1 supraveghetor muzeu – Secţia de Specialitate: 28.01.2016, ora 10

                  1 conservator debutant (S ) – Biroul Conservare, Restaurare, Laborator: 28.01.2016, ora 10

     

 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise

 

 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

 

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

Solicitare oferta servicii de mentenanta

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

Piaţa Unirii, Nr. 1, Timişoara

Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582

e-mail: office@muzeuldeartatm.ro

 

 

Nr.1738/09.12.2015

                                                                                               

 

Solicitare de ofertă

 

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Unirii, nr. 1, judeţul Timiş, având cod fiscal 18272040, în calitate de autoritate contractantă  intenţionează să achiziţioneze servicii de mentenanţă sistem complex de securitate, detecţie, semnalizare şi avertizare efracţie şi incendiu.

Cod CPV 50413200-5

Procedura de atribuire aplicată : achiziţia directă conform dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Criteriul de atribuire al contractului : preţul cel mai scăzut.

Valoarea totală estimată a contractului de prestare servicii de curăţenie este de 14.000 lei preţ cu TVA inclus, dar nu mai mult de 14.500 lei preţ cu TVA inclus/12 luni.

Perioada de atribuire a contractului: 12 luni.

 

Propunerea tehnică şi financiară se vor depune la registratura Muzeului de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii, nr. 1, judeţul Timiş sau vor fi transmise la adresa de e-mail florina.stanga12@yahoo.com sau la nr. fax. 0256/491582, până cel târziu la data de 17.12.2015, ora 10.00. Informaţii suplimentare. persoană de contact Stângă Florina, nr. tel. 0720949146.

Întocmit,

Director                                                                       Inspector de specialitate Stângă Florina

Prof.univ. dr. Victor Neumann

 

Contabil Şef,

Coman Irina

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

PiaţaUnirii, Nr. 1, Timişoara

Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582

e-mail:office@muzeuldeartatm.ro

 

 

Autoritate contractantă: Muzeul de Artă Timişoara

 

 

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia publică de servicii de mentenanţă sistem complex de securitate detecţie, semnalizare şi avertizare efracţie şi incendiu

Cod CPV 50413200-5

 

Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât operatorii economici ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

 

I.Generalităţi

Prezentul caiet de sarcini defineşte şi stabileşte obiectul achiziţiei publice de prestare servicii de mentenanţă a sistemului complex de securitate detecţie, semnalizare şi avertizare efracţie şi incendiu  instalat în Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Unirii, nr. 1, judeţul Timiş.

Este necesară achiziţionarea acestor servicii, întrucât muzeul are în dotare  instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu, instalaţie de detecţie şi semnalizare efracţie, instalaţie de televiziune cu circuit închis şi o instalaţie de sonorizare. Obiectivul principal al contractării acestei prestări de servicii este îndeplinirea cerinţelor legale privitoare la întreţinerea preventivă a sistemelor de detecţie şi semnalizare incendiu şi efracţie şi a celor de televiziune cu circuit închis şi de sonorizare, astfel încât să minimizăm riscurile de incendiu şi efracţie.

 

Cerinţe minime obligatorii privind eligibilitatea prestatorului:

-societatea prestatoare trebuie să aibă şi să prezinte, în copie, autorizaţia eliberată de IGSU pentru proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu şi efracţie;

-societatea prestatoare trebuie să asigure prestarea serviciilor numai de către personal care deţine certificat de competenţă în acest domeniu;

 

Servicii de mentenanţă preventivă şi peridiocitate

 

Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi în stare de bună funcţionare a sistemelor de detecţie şi semnalizare incendiu, efracţie, sonorizare şi televiziune cu circuit închis.

 

INSTALAŢIE DETECŢIE ŞI SEMNALIZARE INCENDIU

Nr.

curent

           Verificări periodice         Peridiocitate
  01 Întreţinerea profilactică a centralei de detecţie şi semnalizare incendiu        Trimestrial
  02 Verificare împământare centrale        Semestrial
  03 Verificare punere la masă        Trimestrial
  04 Verificare tensiune surse alimentare        Trimestrial
  05 Verificare acumulatori        Trimestrial
  06 Verificare dispozitive de comunicare la distanţă        Trimestrial
  07 Verificare continuitate cabluri         Trimestrial
  08 Verificare cabluri         Trimestrial
  09 Verificare poziţionare echipamente         Trimestrial
  10 Verificare comutare automată a surselor de alimentare         Trimestrial
  11 Verificare globală a funcţionării semnalizărilor de defecţiuni         Trimestrial
  12 Verificare funcţionare servicii auxiliare de comandă şi semnalizare         Trimestrial
  13 Verificare funcţionare elemente de detecţie: detectori de fum, butoane de incendiu, etc.         Trimestrial
  14 Verificare funcţionare elemente de semnalizare         Trimestrial
  15 Întreţinerea profilactică a elementelor de detecţie: detectori de fum, butoane de incendiu         Trimestrial
 16 Întreţinerea profilactică a elementelor de semnalizare: sirene interne, sirene externe, flash-uri, etc.         Trimestrial

 

INSTALAŢIE DETECŢIE ŞI SEMNALIZARE EFRACŢIE

  01 Întreţinerea profilactică a centralei de detecţie semnalizare incendiu       Peridiocitate

Trimestrial

  02 Întreţinerea profilactică a centralei de detecţie şi semnalizare efracţie       Trimestrial
  03 Verificare împământare centrale        Semestrial
  04  Verificare rezistenţă la izolare       Trimestrial
  05  Verificare punere la masă       Trimestrial
  06  Verificare tensiune surse alimentare       Trimestrial
  07  Verificare acumulatori       Trimestrial
  08  Verificare dispozitive de comunicare la distanţă       Trimestrial
  09  Verificare continuitate cabluri      Trimestrial
  10  Verificare cabluri      Trimestrial
  11  Verificare comutare automată a surselor de alimentare      Trimestrial
  12  Verificare globală a funcţionării semnalizărilor de defecţiuni       Trimestrial
  13 Verificare funcţionare servicii auxiliare de comandă şi semnalizare       Trimestrial
  14 Verificare funcţionare elemente de detecţie: detectori de prezenţă infraroşu       Trimestrial
  15 Verificare poziţionare echipamente       Trimestrial
  16 Verificare funcţionare elemente de semnalizare       Trimestrial
  17 Întreţinerea profilactică a elementelor de detecţie şi de semnalizare: detectori de prezenţă infraroşu, sirene interne, flash-uri, etc.       Trimestrial

 

 

 

INSTALAŢIE DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

 

Nr.

curent

        Verificare periodică      Peridiocitate
  01 Întreţinerea profilactică a DVR-urilor, monitoarelor, Rack cu echipamente      Trimestrial
  02 Verificare împământare echipamente din camera de securitate      Semestrial
  03  Verificare rezistenţă la izolare      Trimestrial
  04  Verificare punere la masă      Trimestrial
  05  Verificare tensiune surse de alimentare      Trimestrial
  06  Verificare continuitate cabluri      Trimestrial
  07  Verificare cabluri      Trimestrial
  08  Verificare poziţionare echipamente      Trimestrial
  09  Verificare comutare automată a surselor de alimentare      Semestrial
  10  Verificare UPS       Trimestrial
  11  Verificare funcţionare elemente de detecţie: camere video color de supraveghere       Trimestrial
  12  Întreţinerea profilactică a camerelor de supraveghere, întreţinere şi reglare obiective autoiris varifocale       Trimestrial
  13 Întreţinerea profilactică a elementelro de vizualizare-monitoare      Trimestrial
  14 Reglare camere de supraveghere acolo unde este necesar       Trimestrial

 

INSTALAŢIE DE SONORIZARE

 

Nr.

curent

          Verificări periodice     Peridiocitate
   01 Întreţinere profilactică a mixer amplificatorului, microfonului, DVD        Trimestrial
   02 Verificare împământare        Semestrial
   03 Verificare rezistenţă la izolare        Trimestrial
   04 Verificare punere la masă        Trimestrial
   05 Verificare tensiune surse de alimentare        Trimestrial
   06 Verificare continuitate cabluri        Trimestrial
   07 Verificare cabluri        Trimestrial
   08 Verificare poziţionare echipamente        Trimestrial
   09 Verificare globală a funcţionării semnalizărilor de defecţiuni        Trimestrial
  10 Verificarea funcţionării liniilor de sunet        Trimestrial
  11 Verificarea funcţionării difuzoarelor        Trimestrial
  12 Verificarea profilactică a difuzoarelor        Semestrial

 

Verificări specifice la sisteme: – identificarea dispozitivului ce a cauzat alarma;

– identificarea cauzei şi analizarea acesteia;

– înlăturarea cauzei şi remedierea acesteia;

– notificarea în jurnalul de evenimente

 

Oferta va fi însoţită de lista principalelor prestării de servicii în ultimii 3 ani.

 

Întocmit,

Musteaţă Valeriu

Director

Prof.univ.dr.Victor Neumann

 

 

 

Contabil Şef,

Coman Irina

Solicitare oferta servicii de curatenie

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

Piaţa Unirii, Nr. 1, Timişoara

Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582

e-mail: office@muzeuldeartatm.ro

 

 

Nr. 1749/11.12.2015

 

 

Solicitare de ofertă

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Unirii, nr. 1, judeţul Timiş, având cod fiscal 18272040, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze servicii de curăţenie specializate.

Cod CPV 90910000-9

Procedura de atribuire aplicată : achiziţia directă conform dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Criteriul de atribuire al contractului : preţul cel mai scăzut.

Valoarea totală estimată a contractului de prestare servicii de curăţenie specializate este de 78.000 lei preţ cu TVA inclus, dar nu mai mult 79.500  lei cu TVA inclus/12 luni.

Perioada de atribuire a contractului: 12 luni, începând cu data de 01.01.2016.

 

Propunerea tehnică şi financiară vor fi depuse la registratura Muzeului de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii, nr. 1, judeţul Timiş sau vor fi transmise la adresa de e-mail florina.stanga12@yahoo.com sau la nr. fax. 0256/491582, până cel târziu la data de 17.12.2015, ora 10.00.  Informaţii suplimentare. persoană de contact Stângă Florina, nr. tel. 0720949146.

 

Director                                                                                                            Întocmit,

Prof.univ.dr.Victor Neumann                                                             Inspector de specialitate

Stângă Florina

 

Contabil Şef,

Coman Irina

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

PiaţaUnirii, Nr. 1, Timişoara

Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582

e-mail:office@muzeuldeartatm.ro

 

 

Autoritate contractantă: Muzeul de Artă Timişoara

 

 

CAIET DE SARCINI

                    privind achiziţia publică de servicii de curăţenie specializate

                                            Cod CPV 90910000-9

 

Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât operatorii economici ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

 

I.Generalităţi

Prezentul caiet de sarcini defineşte şi stabileşte obiectul achiziţiei publice de prestare servicii de curăţenie specializate în spaţiile aferente corpului 1 de clădire din Piaţa Unirii şi corpul 3 al clădirii cu intrare din strada Florimund Mercy.

Este necesară achiziţionarea acestor servicii, întrucât nu există personal de specialitate care să efectueze curăţenia zilnică şi pe cea periodică.

Operaţiile de curăţare se vor face cu respectarea Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Nerespectarea actelor normative în vigoare în domeniu atrag după sine răspunderea prestatorului.

 

 1. Programul de lucru în corpul 1 de clădire din Piaţa Unirii va fi:

Luni-liber

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Se vor presta următoarele servicii:

-curăţenie de întreţinere pardoseli holuri, ganguri de intrare şi casa scărilor-zilnic

-curăţenie în Sala Barocă, balcon şi Sala 25-la solicitare

-curăţare şi dezinfectare 4 grupuri sanitare-zilnic

-menţinere curăţenie front stradal-zilnic

-ştergerea porţii principale de acces în clădire şi a pervazelor-zilnic

-sortare gunoi-zilnic

-deprăfuire pereţi-la nevoie

-ştergere şi dezinfectare balustrade-zilnic

-curăţarea uşilor de sticlă şi a pereţilor de sticlă-la nevoie

-curăţarea vitrinei de pe strada Florimund Mercy-la nevoie

Total suprafeţe de curăţat: 700 mp.

III. Programul de lucru în corpul 3 de clădire din strada Florimund Mercy şi în spaţiile de birouri secretariat şi birou director va fi:

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă-liber

Duminică-liber

Se vor executa următoarele servicii de curăţenie:

-curăţenie de întreţinere pardoseli holuri, ganguri de intrare şi casa scărilor-zilnic

-curăţenie în toate birourile-la nevoie

-curăţare şi dezinfectare 4 grupuri sanitare-zilnic

-menţinere curăţenie front stradal-zilnic

-curăţenie în curte-la nevoie

-ştergere ferestre-la nevoie

-ştergerea porţii de acces-la nevoie

-aerisirea şi odorizarea încăperilor-zilnic

-sortare gunoi-zilnic

-aspirarea mochetei, covoarelor, parchetului-la nevoie

-golirea, curăţarea şi alimentarea cu saci a coşurilor de gunoi-zilnic

-ştergere şi dezinfectare balustrade-zilnic

-scoaterea şi aducerea înapoi în locaţie a pubelelor de gunoi, în zilele stabilite de RETIM, spălarea acestora la nevoie

– curăţenie cursive-la nevoie

Total suprafeţe de curăţat: 350 mp.

Timpul efectiv de lucru este de 8 ore/zi, între orele 06.00-14.00.

Numărul de angajaţi ai Muzeului de Artă Timişoara este de 38 de persoane.

La solicitarea conservatorilor, a restauratorilor sau a administratorului se va face curăţenie în depozite, ateliere şi sălile de expoziţie.

Curăţarea şi dezinfectarea grupurilor sanitare din corpul 3 de clădire se poate efectua şi duminica.

În perioada manifestărilor de la Muzeul de Artă Timişoara, programul şi serviciile ce trebuie efectuate, pot fi modificate de Biroul Administrativ.

 

IV.Toate materialele de curăţenie, consumabilele şi echipamentele de lucru sunt asigurate de către prestator.

 1. Numărul minim de persoane care să efectueze serviciile de curăţenie este de cel puţin 3 persoane.
 2. Condiţii privitoare la experienţa profesională a operatorului economic şi a personalului repartizat unităţii contractante:

           Personalul repartizat trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani în domeniul prestării serviciilor de curăţenie sau cursuri de calificare absolvite, având în vedere specificul instituţiei. Clădirea este monument istoric şi bunurile din muzeu fac parte din patrimoniul cultural mobil.

 Echipamentul de lucru va fi decent şi îngrijit.

Oferta va fi însoţită de lista principalelor prestării de servicii în ultimii 3 ani.

 

Întocmit,

Musteaţă Valeriu

Director

Prof.univ.dr.Victor Neumann

 

Contabil Şef,

Coman Irina

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI/EXAMENULUI organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de Muzeograf, studii superioare, grad profesional II la Secţia de Specialitate

Nr. 1624/19.11.2015

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI/EXAMENULUI

organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de

 Muzeograf, studii superioare, grad profesional II la Secţia de Specialitate

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. BALOŞ  MARIUS  CĂLIN ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU organizată în data de18.11.2015, desfăşurată în cadrul concursului/examenului, pentru ocuparea funcţiei de muzeograf II la Secţia de Specialitate

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1614/18.11.2015

 

 

 

 

REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU

organizată în data de18.11.2015, desfăşurată în cadrul

concursului/examenului, pentru ocuparea   funcţiei de

muzeograf II la Secţia de Specialitate

 

 

 

 

 

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ  PROBA  INTERVIU REZULTAT FINAL
BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

 

Se afişează azi, 18.11.2015, ora 1500.

 

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

                                                                                         

                                                                                                          

REZULTATUL PROBEI SCRISE organizată în data de16.11.2015, desfăşurată în cadrul concursului/examenului, pentru ocuparea funcţiei de muzeograf II la Secţia de Specialitate

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1601/16.11.2015

 

 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de16.11.2015, desfăşurată în cadrul

concursului/examenului, pentru ocuparea   funcţiei de

 muzeograf II la Secţia de Specialitate

 

 

 

 

 

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ  PROBA  SCRISĂ REZULTAT FINAL
BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

 

Se afişează azi, 16.11.2015, ora 1500.

Proba de interviu se va susţine în data de 18.11.2015, ora 1000.

 

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul/examenul organizat în perioada 16.11.2015-20.11.2015 pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă:

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul/examenul organizat în perioada

16.11.2015-20.11.2015  pentru ocuparea   următoarei  funcţii

contractuale de execuţie vacantă:

 

 

 • 1 Muzeograf, studii superioare, grad profesional II la Secţia de Specialitate ;

 

 

Nr.Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. BALOŞ  MARIUS  CĂLIN ADMIS

 

 

 

PROBA SCRISĂ : 16.11.2015, ora 10.  

 

Se afişează azi, 09.11.2015, ora 16.00.

 

 

 

          Secretar

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Concurs 1 Muzeograf (S), grad profesional II la Secţia de Specialitate;

ANUNŢ

Muzeul de Arta Timisoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1 organizează în perioada 16.11.2015-20.11.2015 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă :

 • 1 Muzeograf (S), grad profesional II la  Secţia de Specialitate;

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune la Muzeul de Artă Timisoara, Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, până la data de 5.11.2015,  ora 14.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs : Liţă Lavinia, la sediul Muzeului de Artă din P-ţa Unirii nr.1, zilnic între orele 11-14, sau la telefon 0256/491592, e-mail: office@muzeuldeartatm.ro.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

            1 Muzeograf  (S), grad professional II la  Secţia de Specialitate

 • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile: istorie, istoria artei, filologie;
 • vechime în specialitatea studiilor:cel puţin un an într-o instituţie similară ;
 • cunoaşterea la nivel avansat a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe operare PC-nivel mediu;
 • disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de muzeograf;
 • abilităţi de comunicare şi adaptabilitate;
 • capacitatea de adapatare la programul de sâmbătă şi duminică şi la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Tipul probelor de concurs: PROBA SCRISĂ şi PROBA DE INTERVIU

Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

Data şi ora desfăşurării concursului:

PROBA SCRISĂ : 16.11.2015, ora 10.

PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.

 

Bibliografia şi, după caz, tematica :

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional II,

din cadrul Secţiei de Specialitate

 

 1. Bourdieu Pierre, Regulile Artei, Ed. ART, Bucureşti, 2012.
 2. Neumann Victor (coordonator), Identitate şi cultură. Studii privind istoria Banatului, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2009.
 3. Neumann Victor, Interculturalitatea Banatului, Ed. ArtPress, Institutul European, Timişoara, 2013.
 4. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998.
 5. Neumann Victor, Istoria Banatului. Studii privind particularităţile unei regiuni transfrontaliere, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2015.
 6. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 7. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completări şi modificări ulterioare.
 8. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 9. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/2007 şi nr. 2185/2007

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 5.11.2015, ora 14.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs:
 • SELECŢIA DOSARELOR: 11.2015, ora 12
 • PROBA SCRISĂ : 11.2015, ora 10
 • PROBA DE INTERVIU : În maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise
 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
 • Depunere contestaţii :maxim 1 zi de la finalizarea probei
 • Afişarea rezultatului contestaţiei : maxim 1 zi de la finalizarea termenului de depunere
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: maxim 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluţionare al contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatului la contestaţii.

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

ÎNTOCMIT

Inspector de specialitate IA-RU

Liţă Lavinia

 

ANUNT sediu site GOV concurs octombrie muzeograf

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI organizat în perioada 23.09-30.09.2015 pentru funcţia contractuală de execuţie SUPRAVEGHETOR MUZEU

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr.  1354/30.09.2015

 

  

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

organizat în perioada 23.09-30.09.2015 pentru funcţia contractuală de execuţie

SUPRAVEGHETOR MUZEU – atribuţii gestiune (M)

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. MUREŞAN  TABITA ADMIS
2.   PRODAN  GABRIELA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. MUREŞAN  TABITA 80 p ADMIS
2.   PRODAN  GABRIELA 80 p ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 MUREŞAN  TABITA 90 p ADMIS
2.   PRODAN  GABRIELA 70 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 MUREŞAN  TABITA 85 p ADMIS
2.   PRODAN  GABRIELA 75 p RESPINS

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

Nr. 1355 /30.09.2015

 

 

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

organizat în perioada 23.09-30.09.2015 pentru funcţia contractuală de execuţie

MUZEOGRAF  DEBUTANT – atribuţii ghidaj (S)

 

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. BUD  MARIA-RODICA ADMIS
2. VINŢAN  BIANCA-ILEANA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. BUD  MARIA-RODICA 100 p ADMIS
2. VINŢAN  BIANCA-ILEANA 60 p ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1. BUD  MARIA-RODICA 85 p ADMIS
2. VINŢAN  BIANCA-ILEANA 35 p RESPINS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 BUD  MARIA-RODICA 92,5 p ADMIS
2. VINŢAN  BIANCA-ILEANA RESPINS

 

 

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

Nr. 1356 /30.09.2015

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

organizat în perioada 23.09-30.09.2015 pentru funcţia contractuală de execuţie

RESTAURATOR  DEBUTANT (S)

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. GAROIU   DIANA-LORENA ADMIS
2. IANCU GEORGIANA ADMIS
3. KOVACS  TIBERIU-MARIUS ADMIS
4. MITAR  NORIN ADMIS
5. SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. GAROIU   DIANA-LORENA 90 p ADMIS
2. IANCU GEORGIANA 80 p ADMIS
3. KOVACS  TIBERIU-MARIUS 100 p ADMIS
4. MITAR  NORIN 60 p ADMIS
5. SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA 100 p ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1. GAROIU   DIANA-LORENA 80 p ADMIS
2. IANCU GEORGIANA 60 p ADMIS
3. KOVACS  TIBERIU-MARIUS 95 p ADMIS
4. MITAR  NORIN 50 p ADMIS
5. SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA 100 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA 100 p ADMIS
2. KOVACS  TIBERIU-MARIUS 97,5 p RESPINS
3. GAROIU   DIANA-LORENA 85 p RESPINS
4. IANCU GEORGIANA 70 p RESPINS
5. MITAR  NORIN 55 p RESPINS

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

 

Anunt interviu 30.09.2015

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii, Nr. 1, Timişoara

Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582

e-mail: office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

Nr. 1339/29.09.2015

 

ANUNŢ

În urma desfăsurării probelor din cadrul  concursului pentru ocuparea postului de restaurator debutant (S) următorii candidaţi sunt la egalitate:

KOVACS  TIBERIU-MARIUS

SBERA  MARIA-CRISTINA-ANA

Candidaţii menţionaţi mai sus  vor fi invitaţi la un nou interviu care se va desfăşura în data de 30.09. 2015, ora 14.00.

Se afişează azi, 29.09.2015, ora 15.30.

 

Secretar

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic