Solicitare oferta servicii de curatenie

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

Piaţa Unirii, Nr. 1, Timişoara

Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582

e-mail: office@muzeuldeartatm.ro

 

 

Nr. 1749/11.12.2015

 

 

Solicitare de ofertă

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Unirii, nr. 1, judeţul Timiş, având cod fiscal 18272040, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze servicii de curăţenie specializate.

Cod CPV 90910000-9

Procedura de atribuire aplicată : achiziţia directă conform dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Criteriul de atribuire al contractului : preţul cel mai scăzut.

Valoarea totală estimată a contractului de prestare servicii de curăţenie specializate este de 78.000 lei preţ cu TVA inclus, dar nu mai mult 79.500  lei cu TVA inclus/12 luni.

Perioada de atribuire a contractului: 12 luni, începând cu data de 01.01.2016.

 

Propunerea tehnică şi financiară vor fi depuse la registratura Muzeului de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii, nr. 1, judeţul Timiş sau vor fi transmise la adresa de e-mail florina.stanga12@yahoo.com sau la nr. fax. 0256/491582, până cel târziu la data de 17.12.2015, ora 10.00.  Informaţii suplimentare. persoană de contact Stângă Florina, nr. tel. 0720949146.

 

Director                                                                                                            Întocmit,

Prof.univ.dr.Victor Neumann                                                             Inspector de specialitate

Stângă Florina

 

Contabil Şef,

Coman Irina

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

PiaţaUnirii, Nr. 1, Timişoara

Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582

e-mail:office@muzeuldeartatm.ro

 

 

Autoritate contractantă: Muzeul de Artă Timişoara

 

 

CAIET DE SARCINI

                    privind achiziţia publică de servicii de curăţenie specializate

                                            Cod CPV 90910000-9

 

Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât operatorii economici ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

 

I.Generalităţi

Prezentul caiet de sarcini defineşte şi stabileşte obiectul achiziţiei publice de prestare servicii de curăţenie specializate în spaţiile aferente corpului 1 de clădire din Piaţa Unirii şi corpul 3 al clădirii cu intrare din strada Florimund Mercy.

Este necesară achiziţionarea acestor servicii, întrucât nu există personal de specialitate care să efectueze curăţenia zilnică şi pe cea periodică.

Operaţiile de curăţare se vor face cu respectarea Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Nerespectarea actelor normative în vigoare în domeniu atrag după sine răspunderea prestatorului.

 

  1. Programul de lucru în corpul 1 de clădire din Piaţa Unirii va fi:

Luni-liber

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Se vor presta următoarele servicii:

-curăţenie de întreţinere pardoseli holuri, ganguri de intrare şi casa scărilor-zilnic

-curăţenie în Sala Barocă, balcon şi Sala 25-la solicitare

-curăţare şi dezinfectare 4 grupuri sanitare-zilnic

-menţinere curăţenie front stradal-zilnic

-ştergerea porţii principale de acces în clădire şi a pervazelor-zilnic

-sortare gunoi-zilnic

-deprăfuire pereţi-la nevoie

-ştergere şi dezinfectare balustrade-zilnic

-curăţarea uşilor de sticlă şi a pereţilor de sticlă-la nevoie

-curăţarea vitrinei de pe strada Florimund Mercy-la nevoie

Total suprafeţe de curăţat: 700 mp.

III. Programul de lucru în corpul 3 de clădire din strada Florimund Mercy şi în spaţiile de birouri secretariat şi birou director va fi:

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă-liber

Duminică-liber

Se vor executa următoarele servicii de curăţenie:

-curăţenie de întreţinere pardoseli holuri, ganguri de intrare şi casa scărilor-zilnic

-curăţenie în toate birourile-la nevoie

-curăţare şi dezinfectare 4 grupuri sanitare-zilnic

-menţinere curăţenie front stradal-zilnic

-curăţenie în curte-la nevoie

-ştergere ferestre-la nevoie

-ştergerea porţii de acces-la nevoie

-aerisirea şi odorizarea încăperilor-zilnic

-sortare gunoi-zilnic

-aspirarea mochetei, covoarelor, parchetului-la nevoie

-golirea, curăţarea şi alimentarea cu saci a coşurilor de gunoi-zilnic

-ştergere şi dezinfectare balustrade-zilnic

-scoaterea şi aducerea înapoi în locaţie a pubelelor de gunoi, în zilele stabilite de RETIM, spălarea acestora la nevoie

– curăţenie cursive-la nevoie

Total suprafeţe de curăţat: 350 mp.

Timpul efectiv de lucru este de 8 ore/zi, între orele 06.00-14.00.

Numărul de angajaţi ai Muzeului de Artă Timişoara este de 38 de persoane.

La solicitarea conservatorilor, a restauratorilor sau a administratorului se va face curăţenie în depozite, ateliere şi sălile de expoziţie.

Curăţarea şi dezinfectarea grupurilor sanitare din corpul 3 de clădire se poate efectua şi duminica.

În perioada manifestărilor de la Muzeul de Artă Timişoara, programul şi serviciile ce trebuie efectuate, pot fi modificate de Biroul Administrativ.

 

IV.Toate materialele de curăţenie, consumabilele şi echipamentele de lucru sunt asigurate de către prestator.

  1. Numărul minim de persoane care să efectueze serviciile de curăţenie este de cel puţin 3 persoane.
  2. Condiţii privitoare la experienţa profesională a operatorului economic şi a personalului repartizat unităţii contractante:

           Personalul repartizat trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani în domeniul prestării serviciilor de curăţenie sau cursuri de calificare absolvite, având în vedere specificul instituţiei. Clădirea este monument istoric şi bunurile din muzeu fac parte din patrimoniul cultural mobil.

 Echipamentul de lucru va fi decent şi îngrijit.

Oferta va fi însoţită de lista principalelor prestării de servicii în ultimii 3 ani.

 

Întocmit,

Musteaţă Valeriu

Director

Prof.univ.dr.Victor Neumann

 

Contabil Şef,

Coman Irina